تبلیغات
آب و خاک - امور پیمانکاری
دوشنبه 27 تیر 1390  10:44 ق.ظ

.تعاریف : تعاریف زیر به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این دستور العمل مورد استفاده قرار می گیرند.

۱-۱٫دوره : هریک از سه ماهه های منتهی به خرداد, شهریور, آذر یا اسفند.

۱-۲٫ شاخص : عددی که متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

۱-۳٫ دوره پایه : دوره ای که تمامی شاخص های مربوط به آن عدد ۱۰۰ است.

۱-۴٫ فهرست بها : هریک از فهرست های واحد بهای پایه در رشته های مختلف که از طرف سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ابلاغ می شود.

۱-۵٫ شاخص گروهی(فصلی) : عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را , نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

۱-۶٫شاخص رشته ای : عددی که متوسط قیمت های واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

۱-۷٫ شاخص کلی : عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام تمامی فهرست های واحد پایه در هر دوره را, نسبت به دوره پایه, نشان می دهد.

۱-۸٫ شاخص مبنای پیمان

۱-۸-۱٫  دوره مناقصه : یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده متوسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است.

۱-۸-۲٫ دوره ترک مناقصه : یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

۱-۹٫ شاخص دوره انجام کار : شاخص دوره انجام عملیات اجرایی, مربوط به آن دوره.

۱-۱۰٫ کارکرد دوره : مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره, شامل عملیات اجرایی, مصالح پایکار و هزینه تجهیز یا برچیدن کارگاه.

۱-۱۱٫ ضریب تعدیل : ضریبی که از رابطه :

 clip_image0028_thumb[4]

به دست می آید .

۱-۱۲٫ کارهای جدید : کارهایی که پس از انعقاد پیمان, در حین عملیات و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود و برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهای منضم به پیمان, پیش بینی نشده است.

۱-۱۳٫ تاخیر مجاز : آن بخش از تطویل مدت پیمان که، خارج از قصور پیمانکار باشد.

۱۴-۱٫ تاخیر غیرمجاز : آن بخش از تطویل مدت پیمان که، ناشی از قصور پیمانکار باشد.

۱-۱۵٫مدت پیمان : مدت اولیه پیمان با احتساب تاخیرهای مجاز(تمدید مدت) خارج از قصور پیمانکار.

۱-۱۶٫ مبلغ کارکرد صورت وضعیت : تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل از هریک از فهرست های منضم به پیمان.

۲٫ انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل

۲-۱٫ پیمان هایی که بر اساس قیمت های واحد پایه منعقد شده اند.

۲-۱-۱٫ مبلغ کارکرد : مبلغ کارکرد، با شاخص های گروهی (فصلی) فهرست بهای واحد پایه مربوط تعدیل میشود.

۲-۱-۲٫ مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه : مبلغ تجهیر و برچیدن کارگاه، با شاخص کلی تعدیل می شود.

۲-۱-۳٫ مبلغ مصالح پایکار : مبلغ مصالح پایکار در هر فهرست پایه، با شاخص گروهی فصلهای مربوط به مصالح مورد نظر تعدیل می شود.

تبصره ۱ : مبالغ مصالح پایکار مربوط به سیمان, شن و ماسه با شاخص های گروهی فصل (بتن درجا) در فهرست مربوط تعدیل می شود.

تبصره ۲ : در موارد خاص مانند قلت مبلغ برآورد و یا غیر قابل تفکیک بودن اقلام کار به فصول فهرست بها برای استفاده از شاخص های گروهی، بنا به تشخیص دستگاه اجرایی، می توان به جای شاخص گروهی از شاخص یا شاخص های رشته ای مربوط استفاده کرد، در این صورت باید مراتب با تعیین رشته های مربوط، در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان درج شود. در غیر اینصورت در تمام حالات برای محاسبه تعدیل از شاخص های گروهی برای اقلام کار و کلی برای تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط این دستورالعمل استفاده خواهد شد.

۲-۱-۴٫ اقلام ستاره دار : ردیف های غیر پایه (اقلام ستاره دار)، که برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است و هنگام تهیه براورد قیمت آنها مطابق دستور العمل مربوط تعیین و تصویب می گردد، مشابه سایر ردیف های فصل مربوط تعدیل می شوند.

۲-۱-۵٫ کارهای جدید

۲-۱-۵-۱٫ قیمت کارهای جدید که از فهرست بهای واحد پایه منضم به پیمان، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن انتخاب می شود، با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می گردد. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

۲-۱-۵-۲٫ قیمت کارهای جدید در پیمان های منعقده براساس قیمت های واحد پایه، که برای آنها قیمت در فهرست بهای منضم به پیمان، یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده، درج نشده است. با شاخص گروهی فصل مربوط تعدیل می شود. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماهه ای است که براساس قیمت های آن دوره، قیمت کار جدید تعیین و تصویب شده است.

برای محاسبه تعدیل در این حالت ابتدا قیمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت :

clip_image002_thumb

تقسیم می گردد، تا به قیمت های دوره سه ماه مربوط به مبنای پیمان تبدیل می شود، سپس مانند سایر ردیف های قیمت منضم به پیمان، تعدیل می گردد
.

۲-۱-۶٫ در کارهایی که بنا به عللی از قبیل شرایط ویژه، طبیعت و نوع کار، استفاده مستقیم از شاخص فهرست های پایه و یاروش تعدیل این دستور العمل مناسب نیست، دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاری کار، روش مورد نظر برای تعدیل قیمت این نوع کارها را، طی گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه شورای عالی فنی) پیشنهاد کند، تا پس از تصویب شواری عالی فنی، ملاک عمل قرار گیرد.

۲-۲٫ پیمان هایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده است .

در این پیمان ها، تطبق فهرست بهای مورد نظر با انواع فهرست های پایه و فصل های مربوط به آنها، هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از ارجاع کار، توسط دستگاه اجرایی انجام می شود. نرخ پیمان این نوع کارها، مطابق روش این دستور العمل مورد تعدیل قرار می گیرد. قیمت کارهای جدید در این پیمان ها، طبق مفاد بند (۲-۱-۵-۲ )تعدیل می گردد.

۴٫شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر

۴-۱٫ تاخیر مجاز : عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز، با شاخص های دوره مربوط به انجام کار، تعدیل می شود.

۴-۲٫ تاخیر غیر مجاز : عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیر مجاز، با متوسط شاخص های دوره های مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده) تعدیل می شود.

۴-۳٫ شاخص علی الحساب برای دوران تاخیر : در پایان مدت اولیه و با هر دوره پیمان، دستگاه اجرایی مکلف است بنا به تقاضای پیمانکار، تاخیرها را رسیدگی و شاخص های تعدیل کارکرد دوره های بعد را، باتوجه به نوع تاخیرها مشخص نماید، تا انجام این رسیدگی، تعدیل کارکردهای بعد از مدت اولیه یا هر تمدید پیمان، حسب مورد با شاخص های دوره سه ماهه مربوط به پایان مدت اولیه یا هر تمدید پیمان، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.

۵٫ محاسبه تعدیل صورت وضعیت ها

۵-۱٫برای محاسبه تعدیل هر صورت وضعیت، ابتدا دوره های مربوط به کار کرد آن صورت وضعیت مشخص، سپس با استفاده از شاخص های گروهی مربوط و شاخص مبنای پیمان، ضرایب تعدیل محاسبه می شوند. مبلغ تعدیل هر فصل از حاصلضرب ضریب تعدیل در مبلغ کارکرد صورت وضعیت آن فصل، مربوط به دوره(سه ماهه) مورد نظر به دست می آید. مبلغ تعدیل صورت وضعیت حاصل جمع جبری مبالغ تعدیل کارکرد فصل ها، مصالح پایکار مربوط به هر فصل و تجهیز(یا برچیدن) کارگاه تا تاریخ صورت وضعیت مورد نظر خواهد بود.

تبصره : به منظور تعیین دوره های سه ماهه هر صورت وضعیت برای مشخص شدن شاخص های دوره سه ماهه، تاریخ واقعی انجام کارها در کارگاه ملاک عمل است و سایر زمان ها مانند تاریخ تهیه صورت وضعیت و یا تاریخ ارسال آن ملاک عمل نمی باشد.

یاد آوری : به منظور کاهش حجم محاسبات تعدیل، تاکید می شود در آخر هر ماه شمسی، صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ، همراه با مقدار مصالح، به تفکیک هر فصل و تجهیز کارگاه انجام شده، تنظیم شود.

۵-۲٫ تعدیل مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و قطعی : مبلغ مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی، چنانچه مربوط به عملیات انجام شده بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرین وضعیت موقت باشد، در صورت مشخص بودن دوره انجام، طبق شاخص های دوره مربوط و در غیر اینصورت با متوسط شاخص های دوره های مدت یاد شده تعدیل می شود.

۵-۲-۱٫ چنانچه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت، در مدت تاخیر غیر مجاز پیمان انجام شده باشد، تعدیل آن طبق مفاد بند (۵-۲) صورت می گیرد.

۵-۳٫ گرد کردن ضریب تعدیل : ضریب تعدیل، با سه رقم اعشار در محاسبات وارد می شود. این ضریب ابتدا با چهار رقم اعشار محاسبه می گردد، چنانچه رقم چهارم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه می شود. در صورتی که رقم چهارم اعشار، کوچک تر از پنج باشد، حذف می گردد.

۶٫ تعدیل پیمان هایی که خاتمه می یابند : چنانچه براساس اسناد و مدارک پیمان، بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکار باشد، پیمان خاتمه داده شود، کارکرد این پیمانکار طبق این دستورالعمل مشمول تعدیل آحاد بها خواهد بود.

۷٫ تعدیل پیمان هایی که فسخ می شوند : چنانچه براساس اسناد و مدارکپیمان، به علت قصور پیمانکار، پیمان فسخ شود، تعدیل مبلغ کارهای انجام شده طبق این دستور العمل محاسبه، می شود.

۸ .تغییر ضریب ۹۵/۰ در رابطه ضریب تعدیل

۸-۱٫ در پیمان هایی که در مدت اولیه (مدت درج شده در موافقتنامه)،به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد۹۵/۰ در رابطه (ضریب تعدیل) به عدد یک تبدیل می شود.

۸-۲٫ در پیمان هایی که تا مدت پیمان (مدت اولیه بعلاوه تاخیرهای مجاز(به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد ۹۵/۰ در رابطه با (ضریب تعدیل) به عدد۹۷۵/۰ تبدیل می شوند.

۸-۳٫ مبلغ مابه التفاوت ناشی از تبدیل عدد ۹۵/۰ به یک، یا ۹۷۵/۰ در مورد پیمان های مشمول حسب مورد، همزمان با صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شود.

۹٫ مبنای محاسبه تعدیل و نحوه ارائه آن

۹-۱٫ پیمانکار مبالغ تعدیل آحاد بها را براساس صورت وضعیتهای تایید شده توسط کارفرما محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت، به نحوی که در بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تعیین شده است، مانند صورت وضعیت ها برای مهندس مشاور ارسال می دارد.

۹-۲٫ تا اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار، تعدیل صورت وضعیت ها با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط(موقت یا قطعی)، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می شود. با اعلام شاخص های قطعی دوره انجام کار، تعدیل طبق این دستور
العمل محاسبه و مبالغ آن به صورت قطعی به حساب پیمانکار منظور میگردد.

۱۰٫برای سهولت محاسبات ورسیدگی به آنها،استفاده ازجدولهای مناسب(مانندنمونه های پیوست)توصیه میشود.


----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

متره و برآورد ساختمان در دو مرحله انجام می شود:

1-    قبل از اجرای کار: به این منظور که برای دستگاه سازنده( کارفرما) مشخص شود که پروژه چه مقدار هزینه در برخواهد داشت.این برآورد در سه کتابچه جداگانه با نام فهرست مقادیر و قیمت های کارهای ساختمانی، تاسیساتی و برقی تهیه می گردد.

2-    در ضمن اجرای کار:  یا بعد از اتمام کار است که اصطلاحاً متره و برآوردی که در ضمن اجرای کار تهیه می گردد صورت وضعیت موقت و به متره کامل بعد از اتمام کار، صورت وضعیت قطعی گفته می شود.

نکته:  متره مرحله اول توسط مشاور و متره مرحله دوم توسط پیمانکار انجام می گیرد. صورت وضعیت به تایید گروه نظارت و نماینده کارفرما می رسد.

متره و برآورد معمولاً از روی نقشه های اجرایی فاز 2 انجام می گیرد. و مترور باید با نقشه های اجرایی و جزئیات کار آشنایی کامل داشته باشد بخصوص نقشه های Stracture.

  نقشه های سازه با علامت(s) نقشه های معماری با حرف (A)  نشان داده می شود. نقشه های تاسیساتی با حرف (M) لوله کشی با حرف(P) نقشه های الکتریکی با حرف(E) و نقشه های As Built یا نقشه های در حین ساخت.

چگونگی و مراحل اجرایی یک پروژه:  معمولاً توسط تشکیلاتی انجام می شود که از سه عنصر اصلی تشکیل شده است بنام مثلث اجرایی کار 1- کارفرما 2- مشاور 3- پیمانکار

کارفرما: شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که قصد انجام کاری را دارد و جهت انجام کار از دو بازوی مشاور و پیمانکار استفاده می کند.

مشاور: معمولاً یک شرکت ثبت شده بنام مهندسین مشاور است که از سوی سازمان مدیریت، دارای درجه بندی می باشد و کلیه خدمات فنی و مهندسی را از ابتدا تا انتها تهیه، تدوین، نظارت و رهبری می کند.

پیمانکار: مجری کار است، که کل پروژه را طبق قراردادی که با کارفرما منعقد می نماید، تحت نظارت مهندسین مشاور اجرا می کند.

 

 

 

روشهای اجرای کار( پروژه)

اجرای پروژه توسط پیمانکار معمولاً به دو روش انجام می شود:

1-    پیمانی: در این روش بعد از تهیه کلیه نقشه های اجرایی و برآورد قیمت کامل پروژه، کار توسط مهندسین مشاور و طی تشریفات مناقصه، بـــــا بستن قرارداد معیــنی به پیمانکاری که برنده مناقصه شده است، داده می شود و با صلاحدید کارفرما، مهندسین مشاور بر اجرای کار نظارت می کنند.

2-    امانی: این روش بدون وجود پیمانکار، مستقیماً توسط خود کارفرما پروژه انجام می شود و کلیه مخارج کار روزانه توسط کارفرما پرداخت می شود. در این روش مشاور می تواند باشد یا نباشد.

 

شرح خدمات مهندسین مشاور

پس از اینکه کارفرما، شرکتی را بنام مهندسین مشاور انتخاب نمود، مشاور، خدماتی را به شرح زیر برای کارفرما انجام می دهد:

1-    فاز صفر: در این مرحله مهندسین مشاور کلیه اطلاعاتی را که به هر نوعی در اجرای یک پروژه مورد نیاز است جمع آوری می کند. مانند اطلاعات هوا شناسی، شامل حداکثر و حداقل دمای هوا، رطوبت، سرعت باد، موقعیت زمین از نظر زلزله و کلیه اطلاعات مربوط به نحوه استفاده و یا کاربری ساختمان که در آن ویژگی های طرح مشخص می شود.

2-    فاز یک: در این مرحله، نقشه های پلان موقعیت، جانمایی، شبکه معابر، راههای دسترسی، پلان چشم انداز پروژه و پلان ساختمان و شکل کلی بنا مشخص می شود.

3-    فاز 2: در این مرحله نقشه های اجرایی کار شامل نقشه های معماری، استراکچر، تاسیسات، لوله کشی و محوطه سازی تهیه می گردد و در همین مرحله، پروژه متره و برآورد گردیده و کتابچه های فهرست مقادیر کارهای ساختمانی، تاسیساتی و برقی تهیه می شود. قیمت کل کار با ضرایب مربوطه براساس فهرست مقادیر بهای پایه (که توسط سازمان مدیریت تهیه شده) مشخص می شود و کار طی تشریفات خاصی به مناقصه گذاشته می شود.

4-    فاز 3 : در این مرحله عملیات اجرایی پروژه شروع می شود و کار توسط مهندسین مشاور نظارت می گردد. معمولاً مهندسین مشاور، شخصی را به نام ناظر پروژه و ناظر مقیم پروژه معرفی می کند.

 

چگونگی پرداخت مالی

1-    خدمات مهندسین مشاور: طبق جداولی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده، بصورت درصدی از کل هزینه اجرای کار در هر مرحله از کار، توسط کارفرما به مشاور پرداخت می گردد.

2-    پیمانکار:  هزینه اجرای پروژه بعد از انتخاب پیمانکار، قسمتی بصورت پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه( بانکی یا سفته) به پیمانکار پرداخت می گردد. و بقیه طبق صورت وضعیت های ماهیانه که توسط پیمانکار تهیه می شود و به تایید مهندسین مشاور و دستگاه نظارت می رسد، از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

شرایط عمومی پیمان

در روش اجرای کار به صورت پیمانی، پس از تشریفات مناقصه، پیمان بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود. و نظر به آنکه مجری کار و کارفرما، معمولاً یک اداره دولتی می باشند، مفاد این پیمان قبلاً توسط (سازمان مدیریت و برنامه) تهیه شده است و کلیه سازمانها و ادارات دولتی، موظف به رعایت و اجرای این پیمان می باشند. و کلیه پیمانها و قراردادها، براساس این فرم انجام می گیرد. مفاد این پیمان بصورت کتابچه ای تحت عنوان شرایط عمومی پیمان تهیه شده است.

شرایط خصوصی پیمان: برای هر پروژه، مطابق با شرایط پروژه و برحسب نیاز تهیه می شود و نکته قابل توجه اینکه  این شرایط هیچگاه نباید شرایط عمومی پیمان را نقص کند.

دفترچه فهرست بهای واحد پایه: هر ساله دفترچه ای تحت عنوان فهرست بهای پایه در رشته های ابنیه، تاسیسات برق و سایر رشته ها توسط سازمان مدیریت تهیه می شود و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد. در این کتابچه ها، قیمت واحد انجام هر کاری شامل تهیه مصالح، اجرت نصب و ... ذکر شده است و تمامی قراردادها بر این مبنا منعقد می شود عملیات متره و برآورد همه پروژه های دولتی بر مبنای قیمت های مندرج در این کتابچه ها محاسبه می شود.

از مهمترین مسائل اجرایی یک پروژه، در هر جا و با هر شرایطی، اندازه گیری مصالح مورد نیاز برای احداث پروژه و یا محاسبه مصالح بکار رفته در یک پروژه بعد از احداث آن می باشد.

بنابراین این عمل متره کردن، یعنی اندازه گیری و محاسبه کلیه مقادیر مصالح مصرف شده در یک پروژه، قبل از شروع آن و پس از اتمام کار، این محاسبات معمولا در فرم های از پیش تعیین شده ای انجام می گیرد و افرادی که این محاسبات را انجام می دهند، مترور نامیده می شوند.

پس از انجام عملیات متره یک پروژه، و با فرض مشخص بودن تمامی مصالح بکار رفته در آن، و مقادیر آنها، چنانچه قیمت هر یک از اقلام متره شده مشخص باشد، با ضرب کردن مقدار هر یک از اقلام فوق در قیمت آن، قیمت خرید از اقلام مصرف شده و از جمع کل آنها، قیمت کل مصالح بدست می آید.

 

 

روش های محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

 


برخی از روش های تعیین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بصورت زیر می باشد :

2-1-تعیین ارزش کسب شده :

رو یکرد مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه در دهه شصت در پاسخ به چالش های ذاتی بوجود آمده در قراردادهای هزینه محور که از تکنولوژی های پیچیده استفاده می کردند بوجود آمد . پس از چندین دهه تغییر و تحول این تکنیک هنوز یکی از موثر ترین ابزار برای مدیریت چنین قراردا دهایی می باشد.

مدیریت ارزش کسب شده، ابزاری در اختیار مدیر برنامه ریزی پروژه است تا به مدیریت عملکرد پروژه بپردازد. سیستم حسابداری مقدار هزینه پرداخت شده برای اتمام یک کار را محاسبه می کند . پس از اتمام پرداخت ها می توان آن ها را با پرداخت برنامه ریزی شده برای بررسی جریان نقدینگی مقایسه کرد. ارزش کسب شده روشی را برای تعیین مقدار کار انجام شده در یک زمان مشخص ارائه می دهد . در این مقاله ما از روش ارزش کسب شده استفاده نکرده ایم .

2-2-تعیین وزن فعالیت ها و رسم منحنی پیشرفت اجرایی  :

در منحنی پیشرفت فرضی اجر ایی که به منحنی پیشرفت تجمعی پروژه معروف است، در محور افقی، زمان مطابق نمودار میله ای و در محور قائم، پیشرفت عملیات بر حسب ریال یا درصد درج می گرد د. درذیل منحنی دو ردیف در نظر گرفته می شود، ردیف اول حجم عملیات انجام شده تا پایان هر ماه را نشان می دهد که ح اصل ضرب در صد های مندرج بر روی نمودار در وزن عملیات است و در ردیف دوم،حجم عملیات از ابتدا تا پایان هر ماه نوشته می شود که همان حجم انباشته و تجمعی عملیات فرضی یااجرایی می باشد .

برای تعیین وزن عملیا ت روش های متفاوتی وجود دار د. بطور مثا ل:

الف ) روش زمانی :

وزن هر عملیات با تقسیم مدت زمان انجام آن فعالیت بر جمع مدت زمان تمام فعالیت ها بدست می آید. در نرم افزارهای کنترل پروژه موجود ، اگر وزن عملیات بطور جداگانه تعریف نشود، برنامه بطور خودکار از همین روش استفاده می کن د. اشکال این روش این است که ب رخی فعالیت ها مانند هزینه تلفن دفتر فنی کارگاه، علی رغم داشتن مدت زمان طولانی، در حقیقت از وزن بالایی در انجام کل پروژه برخوردار نیستن د. بنابراین اگر این روش به تنهایی برای تعیطن وزن فعالیت ها به کار رود از دقت بالایی برخوردار نخواهد بو د. فرمو ل ۱:

مدت زمان هر فعالیت =  وزن انجام فعالیت  \زمان تجمعی فعالیت ها

ب) روش ریالی :

وزن هر عملیات با تقسیم هزینه انجام آن فعالیت بر هزینه انجام تمام فعالیت ها بدست می آید. درصورتی که نمودارها بر اساس وزن ریالی تهیه شده باشند، با افزودن منحنی هزینه اجرایی پروژه در پایان هر ماه به آن، در مقام مقایسه سود و زیان پروژه را در هر مقطع زمانی نشان می دهد. بدیهی است درهر زمانی که منحنی هزینه اجرایی پایین تر از منحنی پیشرفت باشد نشان دهنده سود و در صورتی که منحنی بالاتر واقع شود، نماینگر ضرر خواهد بو د. فرمول ۲:

وزن انجام فعالیت = هزینه انجام هر فعالیت\  هزینه انجام تمام فعالیت ها

 

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------


انواع روش های برآورد هزینه                   Cost estimating


اولین فرآیند مدیریت هزینه بر طبق استاندارد PMBOK فر آیند بر آورد هزینه یا Cost Estimating  می باشد .(دو فرآیند دیگراین حیطه، بودجه بندی و کنترل هزینه می باشد ) برای برآور هزینه پروژه معمولا 3 روش مورد استفاده قرار میگیرد که کاربرد هرروش به زمان انجام آن و میزان اطلاعات دقیقی که از پروژه در دسترس می باشدبستگی دارد.3 روش مذکوربه قرار زیر می باشند :

1-      بر آورد قیاسی Analogous Estimating

به این روش بر آورد بالا به پایین (Top-Down estimating  ) نیزگفته می شود .این نوع از برآورداز طریق استفاده از هزینه های واقعی سایر پروژه ها ی مشابه انجام می پذیرد . این نوع بر آورد در مراحل اولیه پروژه و در شرایطی که اطلاعات تفصیلی دردسترس نمی باشد کاربرد دارد . برای مثال برای برآورد هزینه ساخت یک پروژه پالایشگاه، نمونه های مشابه قبلی مورد بررسی قرار می گیرد و درتناظر قیمتهای اجرا ضریبی به عنوان تغییر احجام کار ، اثر تورم به علت گذشت زمان و... درنظر گرفته میشود . پایه و اساس این روش بر اساس نظر کارشناسی و قیاسی می باشدو دقت آن بستگی مستقیم به تجربه فرد برآورد کننده و دقت اطلاعات پروژه های قبلی دارد.این روش  تا 25در صد خطای پذیرفتنی دارد. به این نوع از برآورد دربرخی از مناقصات برآورد Type A نیزگفته می شود.

2-      مدلسازی پارامتریک Parametric Modeling

روشی است برای پیش بینی هزینه های پروژه ازطریق پردازش ریاضی مشخه های (پارامترهای ) پروژه. از این روش زمانی استفاده می گردد که احجام کلی کار در دسترس باشد . در این روش برای نمونه برای برای ساخت یک پروژه پالایشگاه قیمت واحد پارامتر های مختلف پروژه مانند نصب لوله ، تسطیح ، حفاری ، بتن ریزی  و ... از پرو ژه های مشابه دیگر محاسبه می گردد ودر احجام برآوردی کلی پروژه که در دسترس می باشد  مانند حجم خاکبرداری ، تناژ لوله گذاری ، حجم بتن ریزی  و...ضرب می گردد و قیمت نهایی پروژه بدست می آید. این روش تا12درصد خطای پذیرفتنی دارد . در برخی از مناقصات نیز به آن برآورد Type B  گفته می شود

3-      بر آورد پایین به بالا Bottom –Up Estimating

این روش که دقیق ترین روش برآورد هزینه می باشد زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که نقشه های تفصیلی در دسترس باشد وبتوان احجام و ضرایب اجرایی کار ها را به دقت و تفصیل ازآنها استخراج کرد و کلیه احجام پروژه را متره کرد. در این روش از طریق بر آورد هزینه فعالیت ها یا بسته های کاری و تلخیص رو به بالای این اطلاعات (Rolling-Up  ) تا سطح کل پروژه هزینه کل پروژه استنتاج می گردد .درصد خطای این روش زیر 1 در صد می باشد. در برخی از مناقصات به این روش برآورد Type C  نیزگفته می شود.

 

 

 

انواع قرار دادهای پیمانکاری

 


انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا 5 درصد کاهش دهد.همچنین انتخاب مناسب روش اجرای پروژه، می تواند زمان اجرای پروژه را تا 30 درصد کاهش دهد.      
 هر پروژه دارای خصوصیات و نیازهای منحصر به فردی است و برای اینکه پروژه موفق باشد، باید در انتخاب روش اجرای آن علاوه بر مسائل فنی، نیازهای کارفرما و پیمانکار نیز در نظر گرفته شود. انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد:

_      خود اجرا (امانی)   In – House

_      متعارف (سه عاملی)   Design – Bid – Build

_      مدیریت اجرا (چهار عاملی)   Construction Management

_      طرح و ساخت (دو عاملی)   Design – Build

_      ساخت، بهره برداری و انتقال   Build, Operate & Transfer

_      روش طراحی،تدارک، ساخت Engineering,Procuremeut,Construction ( EPC )

1-روش خود اجرا

در این روش کارفرما بوسیله امکانات خود، تکنولوژی، روشها و سایر عوامل مورد نیاز تحقق طرح (جمع آوری اطلاعات، طراحی، تدارکات، ساخت) را تامین می نماید

2-روش متعارف (سه عاملی)

- در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را به اجرا در می آورد.   
- در این روش ابتدا طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار می گردد.       
- در این روش مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما می باشد.

 

3-روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)

- این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) می باشد که در آن کارفرما سازمان خارجی دیگری را جهت مدیریت پروژه به کار می گیرد
- وظیفه این نهاد مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی بین طرح و ساخت می باشد       
- استفاده از این نهاد سبب کاهش مسئولیت و ریسک کارفرما می گردد

 

 

4-روش طرح و ساخت (دو عاملی)

- در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با طراح – سازنده، خدمات طراحی و ساخت پروژه را تحصیل می نماید.  
- مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل می رسد و سازمان طراح – سازنده مسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می گیرد.   
- در این سیستم امکان انجام طرح و ساخت سریع به حداکثر می رسد.        
- ریسک کارفرما در راه اندازی  پروژه محدود به مسئولیتی است که در مرحله مناقصه گذاری و یا مذاکره برای واگذاری قرار داد طرح و ساخت توسط کارفرما تولید شده است.

5-روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

در این روش تمامی خدمات طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه را یک واحد (معمولا پیمانکار ) تامین می نماید.این روش اجرا از روشهای جدید در واگذاری پیمان می باشد و برای اولین بار درقراردادساخت یک نیروگاه در کشور ترکیه از سوی دولت ترکیه مورد استفاده قرار گرفت.
- این روش عمدتا برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی بکار گرفته می شود.
- سازمان سازنده، بهره برداری از پروژه را تا زمانی معین به عهده دارد. 
- این مدت طبق قرار داد مالی برای باز پرداخت هزینه ها و حق الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده است.       

6-روش طراحی،تدارک، ساخت EPC  یا  (کلید دردست )

در این روش کارفرما با یا بدون کمک مشاور ، محدوده کار ، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان‌‌‌ « خواسته های کارفرما » همراه با دیگر مدارک مناقصه تهیه و سپس با برگزاری مناقصه ادامه طراحی و ساخت را بر عهده پیمانکار کلید گردان قرار می دهد. روش کلید در دست مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می‌گذارد بگونه‌ای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می‌تواند بهره‌برداری از تأسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پیمانکار در این روش مسؤلیت کلیه کارهای مهندسی ( طراحی ) ، تدارک و ساخت را تا تکمیل و آماده بهره برداری شدن ، بر عهده دارد .

کارفرما خود نظارت کلی و کلان را بر روندانجام شدن کار عهده دارد . در صورت انتخاب مشاور بخشی از مسؤلیت های کارفرما با عنوان«نماینده کارفرما» بر عهده وی قرار می گیرد .

کلید در دست حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است بعنوان یک قانون کلی: مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد بعهده پیمانکار خواهد بود.

نوع قیمت گذاری در این سیستم به صورت مبلغ مقطوع در نظر گرفته شده است .

 

 

انواع روشهای ثبت درصد پیشرفت :

 استاندارد Earned Value Management (EVM) که یکی از استانداردهای منتشر شده توسط موسسه PMI  می باشد استانداردی است که در خصوص مدیریت ارزش افزوده در پروژه انتشار یافته است و تکنیکهای اجرای این آنالیز را در پروژه شرح می دهد .این استاندارد به اجرای آنالیر ارزش افزوده بر اساس 3 فاکتور اصلی Planned Value  و Earned Value  و Actual Cost  می پردازد. براساس آنچه که این استاندارد می گوید 5 روش ثبت درصد پیشرفت در پروژه وجود دارد :

1-      Fixed Formula  یا فرمول ثابت

آنچه در این روش اعمال می شود در نظر گرفتن  مقادیر ثابتی برای ثبت درصد پیشرفت فعالیت است مثلا روش 50/50 یکی از فرمولهای متداول دراین روش است . دراین روش به محض آغاز فعالیت 50 درصد پیشرفت به آن تعلق می گیرد و پس از تکمیل نیز 50 در صد دیگر پیشرفت به آن تعلق میگیرد. و یا روشهای ترکیبی دیگری همانند 25/75 و یا 0/100 نیز در این روش درصد پیشرفت دهی متداول می باشد.

2-      Weighted Milestone  یا مایلستون های وزن دهی شده

این روش یکی ازجالبترین و کاربردی ترین روشهای ثبت درصد پیشرفت می باشد. آنطور که استاندارد می گوید این روش معمولا برای فعالیتهایی بکارمیرود که مدت زمان طولانی دارند و در خلال این مدت زمان خروجیهای مشخص و قابل لمسی از آنهابدست می آید. در این روش کار به مراحل یا مایلستون های مشخصی تقسیم میگردد و برای هر مایلستون یک در صدپیشرفت و یا ارزش مشخصی تعیین می گردد که پس از حصول مایلستون آن مقدار درصدپیشرفت به آن تعلق میگیرد. مثال واضح و مشخصی که من از این نوع ثبت درصد پیشرفت در پروژه ها دیده ام در فرآیندهای مهندسی و خرید خارجی می باشد که بعنوان مثال فرآیندهای مهندسی را به عنوان یک نمونه شرح میدهم :

در فرآیندهای مهندسی و ارسال مدارک طراحی معمولا بر هه ها و مایلستون های مشخصی وجود دارد که در فرآیند طراحی ، ارسال ، بررسی وتایید یک مدرک مهندسی رعایت میشود .

این فرآیندها معمولا با کمی تفاوت به قسمتهای زیر تقسیم می شوند :

 

الف – Issue For Information

ب- Issue For Review

ج- Issue For Approve

د-  Approve with Comment

ه- Approve

و- As Built

 

در پروژه های EPC  زمانی که پیمانکار هر مدرک مهندسی را برای مشاور یا کارفرما ارسال میدارد دربرگه Transmittal  همراه مدرک منظور از ارسال مدرک را طبق یکی از موارد بالا درج می نماید و در برگشت مدرک بررسی شده از سوی کارفرما یا مشاور نیز وضعیت مدرک (مثلا تایید شده با نیاز به اصلاح یا تایید کامل ) درج می شود. برای هر یک از مراحل بالا یک در صد پیشرفت درنظر گرفته می شود و زمانی که مدرک به آن وضعیت مورد نظر رسید آن مقدار درصد پیشرفت برای آن منظور می گردد .برای مراحل بالا فرض کنید که به ترتیب مقادیر 10% ،10% ،25% 25%،%20، و 10 % برای هر مرحله در نظرگرفته میشود .بنابراین زمانی که یک مدرک به مرحلهIssue for Information  برسد در صد پیشرفت آن 10 در صد خواهد بود و یا زمانی که به مرحله  Approve with Comment  برسد درصد پیشرفت فعالیت آن 70 % (مجموع مقادیر مراحل قبل ) خواهد بود .مزیت بزرگ این روش این است که ثبت درصد پیشرف برای هر فعالیت کاملا مستدل و قابل اندازه گیری خواهد بود و از اعمال نظرات شخصی جلوگیری خواهد شد.

3-       Percent Complete 

این روش ساده ترین و آسان ترین روش ثبت درصد پیشرفت می باشد .در این روش مدیر پروژه یا مسئول انجام کاردرهردوره بروزرسانی طبق برآوردش درصدی رابه عنوان درصد پیشرفت فعالیت ذکر می کند. ایراد بزرگ این روش این است که بر اساس برداشت شخصی افراد درصد پیشرفت سنجیده می شود و قابل اندازه گیری و اصطلاحا Objective   نیست.

4-      Apportioned Effort  یا تلاش تسهیم شده

اگر یک فعالیت ارتباط مستقیم با فعالیت دیگر داشته باشد مقدار در صد پیشرفت آن کاملا به فعالیت اصلی وابسته است و مقدار درصد پیشرفت آن به نسبت پیشرفت فعالیت اصلی سنجیده می شود . مثال واضحی از این مورد فعالیتهای تضمین کیفیت و یا بازرسی هستند . شما نمی توانید برای تضمین کیفیت اجرای یک فعالیت جوشکاری درصد مشخصی را بیان کنید بجز اینکه بگویید به نسبت پیشرفت فعالیت جوشکاری فعالیت تضمین کیفیت و یا بازرسی آن نیز در حال پیشرفت است .

5-      Level of Effort   یا سطح تلاش

برخی از فعالیتهای پروژه خروجی قابل لمس ندارند تا بر اساس  آن میزان درصد پیشرفت آنها اندازه گیری شود . مثالی از این مورد فعالیت مدیریت پروژه می باشد. این نوع فعالیتها خروجی قابل اندازه گیری نداردند ولی از آنجا که جزو منابع یک پروژه بحساب می آیند بایستی در محاسبات ارزش افزوده بحساب آیند ولذا بایستی برای پیشرفت آنها در صد در نظر گرفته شود .

این نوع از فعالیتها به نسبت زمان پیشرفت پروژه و در بازه های زمانی مشخص در صد پیشرفت می گیرند .بعنوان مثال در ماه 10 ام از یک پروژه 20 ماهه به فعالیت مدیریت آن 50 در صد پیشرفت داده می شود .این نوع از فعالیتهاSchedule Variance  نیز ندارند.

 

 

 

منبع : http://riazati.persianblog.ir/post/8


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Zulma
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:46 ب.ظ
There are also various kinds of darts obtainable from the regular
steel dart to brass darts and also you heightened Tungsten darts.
22 bus live timetable
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 05:20 ق.ظ
A lot people first time casino experience betting for time get by.
You should become aware of the proper rules and regulations of playing experienced online gambling.

There has been a fantastic boost in the online
casino world.
Сialis
جمعه 16 فروردین 1398 04:46 ق.ظ
Hi there! I just wanted to ask if you ever have
any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks
of hard work due to no backup. Do you have any
solutions to stop hackers?
wwe live event 22 july
چهارشنبه 12 دی 1397 06:12 ق.ظ
Are you considering visiting the las vegas at Las Vegas, free of costs?
Punto Banco - it is a bet on chance. It seems for you to become
a type of hobby upon their.
918kiss kredit free
چهارشنبه 12 دی 1397 02:42 ق.ظ
The secret to mastering the unknown is not really a
a mistery. Fortunately, you can always get your banners the net.
A person with a low self respect generally consists of
a poor self image.
sky777
سه شنبه 11 دی 1397 07:14 ب.ظ
Using a good page URL when writing your blog is often missed with lot of folks that.
If used correctly, blogs get throughout internet through feeds.
Your success will involve a associated with work plus some time.
Albertina
شنبه 17 آذر 1397 09:09 ب.ظ
I was curious if you ever thought of changing the structure of
your website? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
Maybe you could space it out better?
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 12:24 ب.ظ

Regards. Plenty of content.

cialis official site pastillas cialis y alcoho buy online cialis 5mg viagra or cialis cialis cipla best buy cialis kamagra levitra cialis side effects cialis ahumada buy cialis online legal achat cialis en itali
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 12:17 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis generico online get cheap cialis cialis free trial only now cialis 20 mg generico cialis mexico the best site cialis tablets import cialis generic cialis tadalafil cialis diario compra import cialis
Cialis prices
سه شنبه 29 اسفند 1396 06:35 ب.ظ

Thanks a lot! I value this.
200 cialis coupon cialis price in bangalore overnight cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card cialis 5mg prix cialis billig acheter du cialis a geneve how does cialis work opinioni cialis generico cialis tablets australia
Moses
جمعه 17 آذر 1396 07:33 ب.ظ
wonderful points altogether, you just received a new reader.
What would you suggest in regards to your put
up that you simply made a few days ago? Any certain?
What do you do for Achilles tendonitis?
شنبه 11 شهریور 1396 10:50 ب.ظ
Hello! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my good old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
Fairly certain he will have a good read.

Thank you for sharing!
Sheila
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:59 ب.ظ
I was curious if you ever thought of changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:37 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

کلینیک تخصصی کسب و کار (مکنا)..........چهارشنبه 1 خرداد 1398

فهرست بهای 1398..........پنجشنبه 8 فروردین 1398

مسابقات کمانگیری روی اسب - تبریز - جام سرداران شهید آذربایجان ..........شنبه 6 بهمن 1397

یاشیل باغبان سهند..........شنبه 6 بهمن 1397

افت 40 تا 50 سانتی‌متری دشت‌‌های استان..........چهارشنبه 26 دی 1397

تجلیل معاون وزیر آموزش و پرورش از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی..........چهارشنبه 19 دی 1397

1457 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه به استان ابلاغ شد..........یکشنبه 13 آبان 1397

کاریکاتور های کم آبی.............جمعه 26 مرداد 1397

آذربایجان‌شرقی، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور در زمینه گیاهان دارویی است..........سه شنبه 18 اردیبهشت 1397

اسناد خزانه اسلامی چیست؟ ..........سه شنبه 16 آبان 1396

بحران آب را جدی بگیریم..........جمعه 12 آبان 1396

انواع قرار داد------------روش قرارداد بر اساس فهرست بها..........سه شنبه 9 آبان 1396

آبیاری تحت فشار..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر توری..........دوشنبه 3 آبان 1395

لیست قیمت ها..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر شن..........دوشنبه 3 آبان 1395

هیدروسیكلون..........دوشنبه 3 آبان 1395

تانک کود..........دوشنبه 3 آبان 1395

دفترچه طرح آبیاری موضعی - نمونه..........شنبه 1 آبان 1395

معرفی کتاب: آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار..........جمعه 30 مهر 1395

همه پستها