تبلیغات
آب و خاک - لغات و اطلاحات انگلیسی و فارسی آبیاری

http://www.ake.blogfa.com/post-3291.aspx

انگلیسی             فارسی

 

Accuracy                     صحت - درستی

 

Annual  peak  flood                 دبی اوج سالانه

 

Annual  variation                     

نوسانات سالانه

 

Antecedent  precipitation                    

پیش بارش – بارش قبلی

 

Area               

مساحت

 

Area Ratio                   نسبت مساحت

 

Arithmetic mean                      

میانگین حسابی

 

Asymmetrical distribution                    

توزیع نامتقارن

 

Automatic Delineation of Watershed                استخراج اتوماتیك حوزه آبخیز

 

Average                     

متوسط

 

Average velocity                     

سرعت متوسط

 

Backwater                  

برگشت آب

 

Base flow                   

آب پایه

 

Basic data                  

 داده های پایه

 

Bias                

اریب

 

Bifurcation                  

انشعاب ( ابراهه ها )

 

Bifurcation ratio                      

نسبت انشعاب

 

Buffer              بافر

 

Catchment                  

حوزه آبخیز

 

Catchment geomorphology                 

ژئومورفولوژی حوزه آبخیز

 

Catchment hydrology              

هیدرولوژی حوزه آبخیز

 

Center  tendency                    

تمایل به مركز

 

Channel   precipitation            

كیال بارش (بارش مستقیم روی رود )

Channel  Routing                    

روند سیل در رودخانه

Channel  storage                     

ذخیره آبراهه

 

Coefficient of variation            

ضریب تغیرات

 

Comactness  coefficient                       ضریب فشردگی

 

Compound hydrograph           

هیدروگراف مركب

 

Convolution integral                 انتگرال پیچشی

 

Coordinate system                   سیستم مختصات

 

Correlation                 

همبستگی

 

Correlation coefficient              

ضریب همبستگی

 

Critical velocity           

سرعت بحرانی

 

Cross section              

برش ارضی- مقطع ارضی

 

Current meter             

سرعت سنج- مولینه

 

Data               

داده ،آمار

 

Deconvolution             از حالت پیچشی درآوردن

 

DEM Resolution                       تفكیك مدل رقومی ارتفاع

 

Design flood               

سیل طرح

 

Design storm              

رگبار طرح

 

Depression storage                 

ذخیره چالابی

 

Diffusion Equation                    معادله پخشودگی

 

Digital Elevation Models                      مدل رقومی ارتفاع

 

Dimensionless unit hydrograph            

هیدروگراف واحد بی بعد

 

Direct runoff               

رواناب مستقیم

 

Direct Runoff Hydrograph                    هیدروگراف رواناب مستقیم

 

Discharge                   

بده – دبی

Distributed modeling               

مدلسازی توزیعی

 

Division Ratio              نسبت تقسیم

 

Drainage                      

زهكشی

 

Drainage basin yield                

آورد حوزه

 

Drainage density                     

تراكم زهكشی

 

Drainage pattern                     

الگوی شبكه زهكشی

 

Effective rainfall                      

باران موثر – باران مازاد

 

Elongation Ratio                      نسبت كشیدگی

 

Envelope curve           

منحنی پوش

 

Extreme values           

مقادیر حد

 

Feedback                    پس خور

 

Filter               فیلتر

 

Flash flood                 

تند سیل – تند اب

 

flood              

سیل

 

Floodplain                  

دشت سیلابی – سیل دشت

 

Fluctuation=Oscillation            

نوسان

 

Forecasting                 

پیش گویی

 

Form Factor                فاكتور شكل

 

Gauge            

اندازه گیر (آب ، باران )

 

Gauging station           

ایستگاه اندازه گیری

 

Geographic Information System(GIS)               سیستم اطلاعات جغرافیائی

 

Geomorphological  Instantaneous Unit Hydrograph                  هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیكی

 

Geomorphological Behavior                 رفتار ژئومورفولوژیكی

 

Geomorphometry                    ژئومورفولوژی كمی

 

Georeference               ژئورفرنس

 

Hill Shading Maps                   نقشه سایه روشن

 

Hillslope                     

دامنه

 

Hydraulic   radius                    

شعاع هیدرولیكی

 

Hydrograph                

هیدروگراف

 

Hydrologic Distance                فاصله هیدرولوژیكی

 

Hydrological Modeling Extension                     برنامه الحاقی مدلسازی هیدرولوژیكی در Arcview

 

Hydrological Response            واكنش هیدرولوژیكی

 

Hydromodelling                       مدلسازی در علوم آب

 

Impulse Response Function                  تابع واكنش لحظه ای

 

Index hydrograph                   

هیدروگراف شاخص

 

Infiltration                   

نفوذ

 

Initial abstraction                     

كاهش اولیه

 

Initial detention           

نگهداشت اولیه

 

Input               ورودی

 

Instantaneous Unit Hydrograph (IUH)

 

                        هیدروگراف واحد لحظه ای

 

Integrated Land and Water Information System           

نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی برای آب و خاك ارائه شده توسط ITC هلند

 

Interception                

اینترسپشن،گیرش گیاهی

 

Isochron   Map            نقشه خطوط هم زمان تمركز

 

Isodistance                  هم فاصله

 

Isohyetal map             

نقشه همباران

 

Isovels            

خطوط هم سرعت

 

Junction                       پیوند

 

Kurtosis                     

كشیدگی ( منحنی توزیع )

 

Lag time                     

زمان تأخیر

 

Least Squeres Method             روش حداقل مربعات

 

Legend            راهنما

 

Lemniscate Ratio                     نسبت پروانه ای

 

Length Ratio                نسبت انشعابات

 

Level of significance                

سطح معنی دار بودن

 

Linear Programming                 برنامه ریزی خطی

 

Links               اتصالات

 

Logitudinal section                  

برش طولی

 

Lognormal  distribution           

توزیع نرمال لگاریتمی

 

Longitudinal   section              

برش طولی

 

Lumped Model                         مدل یكپارچه

 

Map calculation                       محاسبه نقشه ای

 

Maximum  possible  precipitation                     

بیشینه بارش ممكن

 

Maximum likelihood                 بیشینه درست نمایی

 

Maximum probable precipitation                     

بیشینه بارش متحمل

 

Mean                          

میانگین - متوسط

 

Mean depth                

بارش متوسط سالانه

 

Mean velocity             

سرعت متوسط

 

Mete-Channel             متاكانال، ابركانال

 

Network Hydrology                هیدرولوژی شبكه زهكشی

 

Node              گره

 

Operator                     عملگر

 

Optimomization                       بهینه سازی

 

Order,            

رتبه

 

Output point                

نقطه خروجی حوزه ابخیز

 

Overlandflow              

رواناب سطحی

 

Peak              

اوج ( سیل )

 

Peak Discharge                      

دبی اوج

 

Perimeter of Watershed                       محیط حوزه

 

Prediction                   

پیش بینی

 

 

 

‍Principle of Additivity or Superposition             اصل جمع پذیری یا تجمع

Principle of Proportionality                   اصل تناسب

 

Principle of Time Invariance                 اصل عدم وابستگی زمانی

 

Probabability curve                 

منحنی احتمال

 

Probability Density Function                 تابع چگالی احتمال

 

Pulse Response Function                     تابع واكنش پالسی

 

Rain guage                  

باران سنج

 

Rain guage                  

باران نگار

 

Rain recorder  , Pluviograph                

باران نگار

 

Rain storm ,Cloud burst                      

رگبار ، بارش شدید، بارش طوفانی

 

Rainfall           

بارش

 

Rainfall  excess           

بارش مازاد

 

Rainfall  intensity                     

شدت باران

 

Rank              

 ردیف

 

Raster map                  نقشه رستری

 

Reach             

بازه

 

Recession curve                      

منحنی خشكیدگی( فروكش) هیدروگراف

 

Relative frequency                  

فراوانی نسبی

 

Reservoir routing                    

روندیابی مخزن

 

Residual error             

خطای باقیمانده

 

Resulation                    قدرت تفكیك

 

Retention                    

نگهداشت – ذخیره

 

Return period             

دوره بازگشت – دوره برگشت

 

Roughness coefficient              

ضریب زبری

 

Rougosity                   

زبری

 

Runoff            

رواناب، هرزاب

 

Runoff coefficient                    

ضریب رواناب – ضریب هرزاب

 

Sample Data System                سیستم داده نمونه ای

 

Sensitivity                   

حساسیت

 

Skeletons Line             خطوط اسكلتی

 

Slop Map Script                      اسكریپت نقشه شیب

 

Source            مشاء، مبدا

 

Stage discharge relation                      

منحنی سنجه آب

 

Standard  deviation                 

انحراف معیار

 

Standard error            

خطای استاندارد

 

Steady flow                

جریان ماندگار

 

Step Response Function                      تابع واكنش پلكانی

 

Stream           

رودخانه

 

Stream  gauging                      

اندازه گیری آب رودخانه

 

Subsurface runoff                    

رواناب زیر پوسته ای

 

Surface runoff             

نگهداشت سطحی

 

Tide mark                   

داغ آب

 

Time Area  Method                 روش زمان مساحت

 

Time base                   

زمان پایه ( در هیدروگراف )

 

Time of concentration             

زمان تمركز

 

Time series                 

دنباله های زمانی – سری های زمانی

 

Torrent           

مسیل

 

Trend             

روند

 

Triangulated Irregular Network            مدلهای رقومی ارتفاع مثلثی

 

Uniform flow              

جریان یكنواخت

 

Unit Graph                 

گراف واحد

 

Unit hydrograph                      

هیدروگراف واحد

 

Vector map                 نقشه برداری

 

Viewshed                    نقشه خطوط قابل دید

 

Ware right                  

حقابه

 

Water divide line                     

خط تقسیم آب – مرز حوزه آبخیز

 

Water level                 

تراز  آب

 

Water level(stage)  recorder                

آب نگار – لیمنیگراف

 

Water resorces           

منابع آب

 

Water year                 

سال آبی

 

Watershed                  

حوزه آبخیز

 

Watershed Management                     

آبخیز داری

 

Watershed Modeling System               سیستم مدلسازی حوزه آبخیز

 

Waterway                  

آبراهه

 

Weighted  coefficient              

ضریب وزنی

 

Weighted mean           

میانگین وزنی

 

Wetted perimeter                     

محیط خیس شده

 

Width Function Instantaneous Unit Hydrograph  (WFIUH)                  

هیدروگراف واحد لحظه ای تابع عرض

With Function             

تابع عرض


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Viagra 5mg prix
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:01 ب.ظ

Appreciate it! Loads of data.

viagra nz buy where to buy viagra online how to buy cheap viagra online viagra pill viagra on prescription generic viagra cheap buying viagra online from canada how to purchase viagra how to order viagra pills viagra alternatives
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:33 ب.ظ

You have made your stand pretty clearly!.
cialis in sconto cialis 20 mg cost calis cialis soft tabs for sale cialis online holland cialis 100mg suppliers cialis 05 viagra vs cialis price cialis per pill cialis 200 dollar savings card
Cialis prices
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:32 ق.ظ

You have made your point very well!!
prices for cialis 50mg cialis authentique suisse cialis sans ordonnance cialis reviews cialis ahumada cialis para que sirve buying cialis overnight cialis dosage recommendations cialis qualitat bulk cialis
Cialis pills
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:02 ب.ظ

Helpful tips. Appreciate it!
cialis ahumada cialis 20mg prix en pharmacie 5 mg cialis coupon printable discount cialis free generic cialis cialis uk next day 200 cialis coupon what is cialis cialis great britain india cialis 100mg cost
Why does it hurt right above my heel?
جمعه 24 شهریور 1396 05:39 ب.ظ
Hi there! This post couldn't be written much better!
Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this.
I am going to forward this article to him.
Fairly certain he's going to have a great read. Thanks for sharing!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 08:00 ب.ظ
What's up, for all time i used to check web site posts here in the early hours in the daylight, for the reason that i like
to learn more and more.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

آذربایجان‌شرقی، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور در زمینه گیاهان دارویی است..........سه شنبه 18 اردیبهشت 1397

اسناد خزانه اسلامی چیست؟ ..........سه شنبه 16 آبان 1396

بحران آب را جدی بگیریم..........جمعه 12 آبان 1396

انواع قرار داد------------روش قرارداد بر اساس فهرست بها..........سه شنبه 9 آبان 1396

آبیاری تحت فشار..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر توری..........دوشنبه 3 آبان 1395

لیست قیمت ها..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر شن..........دوشنبه 3 آبان 1395

هیدروسیكلون..........دوشنبه 3 آبان 1395

تانک کود..........دوشنبه 3 آبان 1395

دفترچه طرح آبیاری موضعی - نمونه..........شنبه 1 آبان 1395

معرفی کتاب: آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار..........جمعه 30 مهر 1395

Drip irrigation..........جمعه 30 مهر 1395

نقشه برداری..........پنجشنبه 11 شهریور 1395

کاریکاتور روز ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

پاورپوینت آبیاری تحت فشار ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

سیستمهای آبیاری تحت فشار..........سه شنبه 9 شهریور 1395

کمی با آبیاری تحت فشار .............سه شنبه 9 شهریور 1395

روشهای عمده بهره‌ برداری مصنوعی از آب زیرزمینی ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

آمادگی همکاری..........یکشنبه 7 شهریور 1395

همه پستها