تبلیغات
آب و خاک - روشهای عمده بهره‌ برداری مصنوعی از آب زیرزمینی

چاه
چاه سوراخ قایمی است که از سطح زمین تا داخل منطقه اشباع آب زیرزمینی حفر می‌گردد و به تدریج آب زیرزمینی در آن جمع می‌شود. بیرون آوردن آب از چاه یا بطور مصنوعی و با استفاده از تلمبه‌های دستی یا موتوری صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقط دنیا متداول است. حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه‌ای و در سنگها عمدتا به روش دورانی صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقاط دنیا متداول است.

حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه‌ای و در سنگها عمدتا به‌روش دورانی صورت می‌گیرد. قطر چاه‌ها بسته به نیاز از 15 سانتی متر به بالا انتخاب می‌شود. در اطراف چاه‌های اکتشافی اصلی اغلب چاههایی نیز با قطر کمتر حفر می‌شود که «پیزومتر» نام دارد. از پیزومترها برای اندازه ‌گیری تغییرات سطح استیابی یا پیزومتریک استفاده می‌شود. برای جلوگیری از ریزش و مسدود شدن چاه ، در داخل آن لوله محافظ کار گذاشته می‌شود. لوله محافظ از سطح زمین تا یکی دو متر زیر سطح استیابی برون منفذ است.

لوله‌هایی که در مقابل سفره‌های آبدار قابل بهره ‌برداری قرار دارند مشبک‌اند. در زمینهای سست و ریزشی ، همزمان با پیشرفت عملیات حفاری ، لوله‌ای محافظ به داخل چاه رانده می‌شود. معمولا در فاصله بین لوله محافظ مشبک و دیواره چاه را با شن و ریگ پر می‌کند تا عمل انتقال آب از سفره آبدار به داخل چاه با سهولت بیشتری صورت گیرد.
در چاههای آبی که به روش ضربه‌ای حفر شده‌اند، به دلیل نبودن گل حفاری در داخل چاه‌ها ، عملیات ژیوفیزیکی انجام نمی‌شود. اجرای چاهنگاری در چاههایی که به روش دورانی حفر شده‌اند امکان پذیر است و توسط آن می‌توان اطلاعات ذیقیمتی از بخشهای آبدار زیر سطح زمین بدست آورد.

قنات
عبارتست از یک سوراخ افقی ، با شیب کمی به سمت خارج تا مسافتهای طولانی در دل زمین حفر می‌شود تا به سفره آب زیرزمینی رسیده و در آن پیشروی نماید. این مسیر افقی معمولا توسط چاههای قائم متعددی به سطح زمین متصل می‌شود. از این چاهها مصالح حفاری شده به خارج هدایت شده و ضمن ایجاد امکان پیشروی سریعتر ، موادی نیز انجام شود. در کف قنات معمولا با قرار دادن ناوه‌ها سفالی ، یا مصالح دیگر ، از نفوذ مجدد آبها ، ضمن حرکتشان به خارج ، جلوگیری می‌شود.

پیزومتر
پیزومتر چاهی است به قطر 10 تا 20 سانتیمتر که در داخل آن جدار فلزی یا پلاستیکی به قطر 5 تا 15 سانتیمتر قرار داده شده ‌است. حفر و تجهیز پیزومترها مشابه دیگر چاههاست و از آنها به دلیل مخارج کمترشان بیشتر و در مرحله اکتشاف استفاده می‌شود. مقدار پیزومترها معمولا در کنار چاههای اصلی معمولا 2 تا 5 حلقه است که عموما در جهت کلی جریان آب زیرزمینی منطقه نسبت به چاه قرار می‌گیرند. فواصل پیزومترها تا چاه اصلی بین 20 تا 500 متر است. در مواردی نیز پیزومرهای عمیقی را به طور منفرد و جهت بررسی وضعیت آب و احتمالا انجام آزمایش پمپاژ حفر می‌نمایند.
ویژگیهای هیدرودینامیکی سفره آب
آب شناسان با بررسی نحوه ورود آب زیرزمینی به چاه ، به روشهای مختلف ، مخصوصا با استفاده از آزمایش پمپاژ و اندازه‌گیری پایین رفتن سطح آب ، برخی از مهمترین ویژگیهای سفره آب را تعیین می‌کنند. این ویژگیها که به ضرایت هیدرودینامیکی سفره آب موسوم‌اند اطلاعات ذیقیمتی در مورد آب زیرزمینی بدست می‌دهند.
مهمترین ضرایب هیدرودینامیکی سفره آب عبارتند از :
آبدهی ویژه : مصرف مقدار آبی است که بر اثر نیروی ثقل می‌تواند از لایه آبدار خارج شود.
ضریب ذخیره : رابطه بین پایین رفتن سطح استیابی با برداشت آب از سفره را مشخص می‌کند.
آبدهی مجاز : حداکثر مقدار برداشت سالیانه آب را که نتیجه نامطلوب به همراه ندارد، مشخص می‌کند.
ضریب نفوذپذیری : توانایی محیط را برای عبور دادن آب مشخص می‌سازد.
ضریب قابلیت انتقال : توانایی ستونی به ارتفاع ضخامت سفره آب و در عوض واحد را در انتقال آب نشان می‌دهد.
پمپاژ
با آغاز پمپاژ و استخراج آب از چاه ، سطح آب زیرزمینی یا پیزومتریک ، در اطراف چاه به تدریج پایین می‌رود و فرورفتگی مخروطی شکلی ایجاد می‌شود. بر اثر پایین رفتن سطح آب در اطراف چاه ، جریان طبیعی آب زیرزمینی تغییر می‌کند و آب اطراف و نقاط دورتر با سرعتی بیشتر به سمت چاه جریان می‌یابد. گسترش و عمق مخروط افت به دبی و مدت زمان پمپاژ و مشخصات هیدرودینامیکی سفره آب بستگی دارد. با گذشت زمان سرعت گسترش و عمیق شدن مخروط افت کاهش می‌یابد. در هر زمان منطقه‌ای از اطراف چاه تحت تاثیر پمپاژ قرار می‌گیرد، که به آن منطقه یا دایره تاثیر و شعاع آن را شعاع تاثیر می‌گویند.

با توجه به مشخصات هیدرولیکی سفره آب و مقدار دبی آب استخراجی از چاه ، ممکن است پس از مدتی که از آغاز پمپاژ گذشت، سطح پایین رونده آب درون چاه ثابت شود. در این حالت سطح آب درون چاه را «سطح دینامیک» می‌گویند. بر طبق تعریف افت کلی عبارت از فاصله قائم بین سطح استیابی اولیه و کف مخروط افت تثبیت شده‌است. در صورتی می‌توان از یک چاه بطور دائم بهره‌ برداری کرد که با توجه به نوع زمین و مقدار استخراج آب ، عمق چاه طوری اتتخاب شود که سطح آب زیرزمینی هیچگاه از ته چاه پایینتر نرود. گسترش افقی مخروط افت می‌تواند تا 10 برابر عمق چاه یابیشتر نیز بشود. ایجاد مخروط افت گسترده می‌تواند نشست زمین را به همراه داشته باشد.

پمپاژ منظم آب از یک چاه با دبی ثابت و انجام برخی اندازه ‌گیریهای همزمان ، قادر است اطلاعات ذیقیمتی از وضعیت آب زیرزمینی و ضرایب هیدرودینامیکی سفره آب بدست دهد. ساده‌ترین این اندازه‌ گیریها تعیین میزان آبدهی است، که عبارت از مقدار آب استخراجی در واحد زمان است. در صورتی که مقدار پایین رفتن سطح استیابی را در فواصل زمانی اندازه بگیریم، زمانی خواهد رسید که سطح استیابی تقریبا ثابت می‌شود. در این حالت مقدار آب ورودی به چاه برابر مقدار آب پمپاژ شده است. در اینجا نسبت دبی پمپاژ به افت حاصل از آن ، برآوردی از ظرفیت ویژه است که معیاری برای مقایسه قدرت آبدهی دو یا چند چاه است. مقدار ظرفیت ویژه وابسته به قابلیت انتقال است.

آزمایش پمپاژ معمولا در چند مرحله انجام می‌شود و در هر مرحله پمپاژ با دبی معین ، آن اندازه ادامه می‌یابد تا سطح آب در چاه ثابت شود، سپس این عمل با دبی بیشتر تکرار می‌شود و در هر مرحله مقدار افت کلی تعیین می‌شود. از این اطلاعات می‌توان جهت محاسبه آبدهی مجاز استفاده کرد. در شرایطی که پس از پاپان پمپاژ سطح استیابی به‌جای اول خود باز نگردد. مصرف پمپاژ بیش از حد است. از یک سفره آب باید آن اندازه برداشت نمود که موجب افت دائمی سطح استیابی شود. در غیر این صورت ممکن است مخارج استخراج آب از حد قابل قبول فراتر برود. ضرایب هیدرودینامیکی ، که معمولا توسط بررسی نحوه ورود آب به چاه و آزمایش پمپاژ تعیین می‌شود، کاربردهای زیادی در بررسیهای اکتشافی آب زیرزمینی و نحوه بهره‌ برداری از آن دارد.
مهمترین کاربردهای ضریب هیدرودینامیک
تعیین فاصله مجاز چاهها و قناتها از یکدیگر
تعیین اثر پمپاژ چاههای مجاور به روی یکدیگر در زمان بهره ‌برداری
برنامه‌ریزی برای بهره ‌برداری از آب چاهها برای مصارف مختلف
تعیین اثر ساختهای زمین شناسی بر روی افت آب در چاهها
رسم منحنیهای هم افت در اطراف چاههای پمپاژ شده
تعیین حجم کل آبی که زمین می‌تواند برای مدت چندین سال برای امور مختلف تامین کند.
تعیین میزان آب نفوذ کرده به داخل زمین
بیلان آب
آخرین مرحله در مطالعه آبهای زیرزمینی برقراری معادله «بیلان آب» یا تعادل هیدرولوژیکی در حوضه مورد مطالعه است. بیلان آب از مفاهیم اساسی در هیدرولوژی است و با تعیین مقادیر کمی اجزا آن می‌توان تاثیر دخالت انسان را در چرخه طبیعی آب و همچنین نحوه صحیح بهره ‌برداری از منابع آب ، روشن کرد. برای آنکه منابع آب زیرزمینی به طور نامحدود قابل بهره‌برداری باشد. باید بین تمام آبهای ورودی به حوضه و آبهای خروجی از آن تعادل هیدرولوژیکی وجود داشته‌باشد. از یک سفره مقدار معینی آب می‌توان استخراج کرد که آبدهی مجاز نام دارد. «آبدهی مجاز» مقدار آبی است که می‌توان سالیانه از یک سفره آب زیرزمینی برداشت نمود بدون آنکه نتیجه نامطلوبی از نظر تامین آب به بار آید.

متخصصان آبهای زیرزمینی برای تعیین مقدار آب زیرزمینی قابل بهره ‌برداری سالیانه یک منطقه ابتدا باید بیلان آب منطقه ، یعنی شرایط تعادل هیدرولوژیکی آن را بدست آورند. این عمل را می‌توان با تعیین مقدار بارش سالیانه در حوضه آبریز و کسر مقادیری که به صورت تبخیر یا تعرق و یا بوسیله آبهای جاری از منطقه خارج می‌شود و مقدار آبهایی که به داخل زمین نفوذ کرده‌اند، بدست آورد. این محاسبه را می‌توان به صورتی دیگر از جمله با بررسی تغییرات سطح آب در چاههای موجود در منطقه نیز انجام داد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 07:56 ب.ظ
I hae ben explorting ffor a lkttle ffor aany hiugh quaality article oor eblog
poswts iin thjs sort off arewa . Exporing iin Yahjoo I ulltimately stumbled upn tis site.
Reading tis infformation So i'm satisfied tto showw thazt
I have a vdry juhst rigvht uncannny feelinng I discovered exacxtly whst I needed.
I soo muych undoubtedky will mke sire too don?t pput outt
oof your mond thhis websitte aand guve itt a
llook oon a relentleess basis.
sex
دوشنبه 27 فروردین 1397 09:50 ب.ظ
This article is truly a pleasant one it assists new the web visitors, who are wishing for blogging.
roman ed review
جمعه 24 فروردین 1397 04:48 ق.ظ
Verу energetic post, Ӏ liҝed that а lot.
Ꮃill there be a pɑrt 2?
difference between viagra super active and viagra professional
پنجشنبه 23 فروردین 1397 10:56 ق.ظ
What'ѕ uρ, this weekend is nice for me, аs this occasion і am reading tһis
great educational paragraph һere at mү home.
casino
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:47 ق.ظ
Thanks for finally talking about >آب و خاک - روشهای عمده بهره‌ برداری مصنوعی از آب زیرزمینی <Loved it!
https://bstworkboots.tumblr.com
یکشنبه 19 فروردین 1397 10:22 ق.ظ
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Opera, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!
Cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:43 ق.ظ

Superb tips. With thanks!
buying cialis overnight buy cialis cialis generico postepay buy original cialis tadalafil generic cialis tadalafil cialis prices in england cialis online holland tadalafil cialis prezzo di mercato
garciniacambogiapremium.net
پنجشنبه 16 فروردین 1397 11:49 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:53 ق.ظ
Here you will learn how exactly to write a demand letter, and there is
a sample you need to use to publish your very own need
page.
joma jewellery
سه شنبه 14 فروردین 1397 03:13 ق.ظ
One thing that I assumed could be too onerous to create when I was studying
to make polymer clay jewelry were lentil beads.
zootopia putlockers
سه شنبه 14 فروردین 1397 01:12 ق.ظ
123 Movies and Ducky was the best addon in Kodi.
Robert's Blow Boy
سه شنبه 14 فروردین 1397 12:45 ق.ظ
And, this is simply not considered spamming at all, Melissa has replied to every single
one of my posts in a healthy and balanced debate.
Robert's BJ boy
دوشنبه 13 فروردین 1397 06:33 ب.ظ
Go for a ride later on of billboard bloopers and learn how to
prevent them.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 13 فروردین 1397 05:55 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Noella
دوشنبه 13 فروردین 1397 05:46 ب.ظ
For initial time clients and makers, you could presumably fin the Pandora
attract like a craft straightforward to operate with.
cialis kaufen billig
یکشنبه 12 فروردین 1397 01:31 ق.ظ
You're so interesting! I don't suppose I've truly read through a single thing
like this before. So good to find another person with original thoughts on this issue.
Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is
required on the web, someone with a little originality!
Bungling Ben
شنبه 11 فروردین 1397 03:03 ب.ظ
Animals expend just as much energy because they need to, so that they should be
fed through some kind of task.
Sildenafil Citrate sale
شنبه 11 فروردین 1397 05:08 ق.ظ
Hey there! I ϲould have sworn Ӏ've been tߋ this blog before but ɑfter checking thгough some of the post
I realized іt's new to me. Nonetheⅼess, I'm definitely happʏ I found
іt and I'll ƅe bookmarking and checking ƅack frequently!
joma jewellery lila bracelet
جمعه 10 فروردین 1397 11:59 ب.ظ
In contrast to Polki Jewellery, Kundan is slightly inexpensive.

2. Pearl Jewellery Pearl is.. Out of muddle, fInd simplicity.
garciniacambogiapremium.net
جمعه 10 فروردین 1397 02:20 ب.ظ
Have been taking little over a month.
uluslararasi-nakliyat.org
جمعه 10 فروردین 1397 08:43 ق.ظ
Howdy! This blog post could not be written any better!
Looking through this article reminds me of my previous
roommate! He constantly kept talking about this. I
am going to forward this information to him. Fairly
certain he's going to have a very good read.
Thanks for sharing!
Buy Lumigan
پنجشنبه 9 فروردین 1397 01:04 ب.ظ
I was suggested this web site by my cousin. I
am not sure whether this post is written by hiim as nobody eose know
such detaioled about my problem. You are wonderful!
Thanks!
Laptop
پنجشنبه 9 فروردین 1397 02:54 ق.ظ
You don't have the opportunity to think logically as your
conscience is relying on the craziness imposed by your
anti-conscience. So in case you haven't watched it, don't waste your time expecting a DVD copy.
That amount also ensured The Avengers to the history
books mainly because it surpassed Harry Potter and also the Deathly Hollows Part 2,
which in fact had a dent weekend with $169.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 04:38 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded thіs onto a ⅽo-worker who has ƅeen d᧐ing
a little homework ᧐n tһis. And he actuaⅼly bought me dinner ƅecause Ӏ discovered it for
him... lol. Ꮪo ɑllow me to reword this.... Ƭhank ⲨOU for tһe
meal!! But yeah, tһanx foг spending time too talk abⲟut
tһis matrter here on your blog.
kereru.ml
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:53 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it
helped me out a lot. I hope to give something back
and aid others like you helped me.
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 04:54 ق.ظ

Fantastic content. Thank you.
free generic cialis cialis official site we like it cialis price buy cialis sample pack cialis generico online cialis professional yohimbe precios cialis peru generic cialis levitra when can i take another cialis import cialis
стройка
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:56 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too fantastic.

I really like what you've acquired here, certainly like
what you're saying and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
I cant wait to read much more from you. This is really
a terrific site.
pdf
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:04 ب.ظ
I have been surfing online more than three hours today, yet I
never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good
content as you did, the internet will be much more useful
than ever before.
Read Online and Download Your Favorite Book https://bhealth.science/sitemap-post/list_247.xml
planeta futbol
سه شنبه 29 اسفند 1396 07:22 ب.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the good work.
blog spp news
یکشنبه 6 اسفند 1396 07:14 ق.ظ
Online education is perfect for anyone who is considering chaging their career
or arre considering further studies wen they'reworking. Students ccan gain the accredited education tey desire by
searching for one of the available programs. By earning
ann approved masters or doctoral degree iin computer infoirmation science students
can bwgin the direction to the career of thexe dreams.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها

اسناد خزانه اسلامی چیست؟ ..........سه شنبه 16 آبان 1396

بحران آب را جدی بگیریم..........جمعه 12 آبان 1396

انواع قرار داد------------روش قرارداد بر اساس فهرست بها..........سه شنبه 9 آبان 1396

آبیاری تحت فشار..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر توری..........دوشنبه 3 آبان 1395

لیست قیمت ها..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر شن..........دوشنبه 3 آبان 1395

هیدروسیكلون..........دوشنبه 3 آبان 1395

تانک کود..........دوشنبه 3 آبان 1395

دفترچه طرح آبیاری موضعی - نمونه..........شنبه 1 آبان 1395

معرفی کتاب: آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار..........جمعه 30 مهر 1395

Drip irrigation..........جمعه 30 مهر 1395

نقشه برداری..........پنجشنبه 11 شهریور 1395

کاریکاتور روز ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

پاورپوینت آبیاری تحت فشار ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

سیستمهای آبیاری تحت فشار..........سه شنبه 9 شهریور 1395

کمی با آبیاری تحت فشار .............سه شنبه 9 شهریور 1395

روشهای عمده بهره‌ برداری مصنوعی از آب زیرزمینی ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

آمادگی همکاری..........یکشنبه 7 شهریور 1395

رزومه مهندسی شرکت ژیوار - بخش آب و خاک و فضای سبز..........جمعه 22 خرداد 1394

همه پستها