تبلیغات
آب و خاک - روشهای عمده بهره‌ برداری مصنوعی از آب زیرزمینی

چاه
چاه سوراخ قایمی است که از سطح زمین تا داخل منطقه اشباع آب زیرزمینی حفر می‌گردد و به تدریج آب زیرزمینی در آن جمع می‌شود. بیرون آوردن آب از چاه یا بطور مصنوعی و با استفاده از تلمبه‌های دستی یا موتوری صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقط دنیا متداول است. حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه‌ای و در سنگها عمدتا به روش دورانی صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقاط دنیا متداول است.

حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه‌ای و در سنگها عمدتا به‌روش دورانی صورت می‌گیرد. قطر چاه‌ها بسته به نیاز از 15 سانتی متر به بالا انتخاب می‌شود. در اطراف چاه‌های اکتشافی اصلی اغلب چاههایی نیز با قطر کمتر حفر می‌شود که «پیزومتر» نام دارد. از پیزومترها برای اندازه ‌گیری تغییرات سطح استیابی یا پیزومتریک استفاده می‌شود. برای جلوگیری از ریزش و مسدود شدن چاه ، در داخل آن لوله محافظ کار گذاشته می‌شود. لوله محافظ از سطح زمین تا یکی دو متر زیر سطح استیابی برون منفذ است.

لوله‌هایی که در مقابل سفره‌های آبدار قابل بهره ‌برداری قرار دارند مشبک‌اند. در زمینهای سست و ریزشی ، همزمان با پیشرفت عملیات حفاری ، لوله‌ای محافظ به داخل چاه رانده می‌شود. معمولا در فاصله بین لوله محافظ مشبک و دیواره چاه را با شن و ریگ پر می‌کند تا عمل انتقال آب از سفره آبدار به داخل چاه با سهولت بیشتری صورت گیرد.
در چاههای آبی که به روش ضربه‌ای حفر شده‌اند، به دلیل نبودن گل حفاری در داخل چاه‌ها ، عملیات ژیوفیزیکی انجام نمی‌شود. اجرای چاهنگاری در چاههایی که به روش دورانی حفر شده‌اند امکان پذیر است و توسط آن می‌توان اطلاعات ذیقیمتی از بخشهای آبدار زیر سطح زمین بدست آورد.

قنات
عبارتست از یک سوراخ افقی ، با شیب کمی به سمت خارج تا مسافتهای طولانی در دل زمین حفر می‌شود تا به سفره آب زیرزمینی رسیده و در آن پیشروی نماید. این مسیر افقی معمولا توسط چاههای قائم متعددی به سطح زمین متصل می‌شود. از این چاهها مصالح حفاری شده به خارج هدایت شده و ضمن ایجاد امکان پیشروی سریعتر ، موادی نیز انجام شود. در کف قنات معمولا با قرار دادن ناوه‌ها سفالی ، یا مصالح دیگر ، از نفوذ مجدد آبها ، ضمن حرکتشان به خارج ، جلوگیری می‌شود.

پیزومتر
پیزومتر چاهی است به قطر 10 تا 20 سانتیمتر که در داخل آن جدار فلزی یا پلاستیکی به قطر 5 تا 15 سانتیمتر قرار داده شده ‌است. حفر و تجهیز پیزومترها مشابه دیگر چاههاست و از آنها به دلیل مخارج کمترشان بیشتر و در مرحله اکتشاف استفاده می‌شود. مقدار پیزومترها معمولا در کنار چاههای اصلی معمولا 2 تا 5 حلقه است که عموما در جهت کلی جریان آب زیرزمینی منطقه نسبت به چاه قرار می‌گیرند. فواصل پیزومترها تا چاه اصلی بین 20 تا 500 متر است. در مواردی نیز پیزومرهای عمیقی را به طور منفرد و جهت بررسی وضعیت آب و احتمالا انجام آزمایش پمپاژ حفر می‌نمایند.
ویژگیهای هیدرودینامیکی سفره آب
آب شناسان با بررسی نحوه ورود آب زیرزمینی به چاه ، به روشهای مختلف ، مخصوصا با استفاده از آزمایش پمپاژ و اندازه‌گیری پایین رفتن سطح آب ، برخی از مهمترین ویژگیهای سفره آب را تعیین می‌کنند. این ویژگیها که به ضرایت هیدرودینامیکی سفره آب موسوم‌اند اطلاعات ذیقیمتی در مورد آب زیرزمینی بدست می‌دهند.
مهمترین ضرایب هیدرودینامیکی سفره آب عبارتند از :
آبدهی ویژه : مصرف مقدار آبی است که بر اثر نیروی ثقل می‌تواند از لایه آبدار خارج شود.
ضریب ذخیره : رابطه بین پایین رفتن سطح استیابی با برداشت آب از سفره را مشخص می‌کند.
آبدهی مجاز : حداکثر مقدار برداشت سالیانه آب را که نتیجه نامطلوب به همراه ندارد، مشخص می‌کند.
ضریب نفوذپذیری : توانایی محیط را برای عبور دادن آب مشخص می‌سازد.
ضریب قابلیت انتقال : توانایی ستونی به ارتفاع ضخامت سفره آب و در عوض واحد را در انتقال آب نشان می‌دهد.
پمپاژ
با آغاز پمپاژ و استخراج آب از چاه ، سطح آب زیرزمینی یا پیزومتریک ، در اطراف چاه به تدریج پایین می‌رود و فرورفتگی مخروطی شکلی ایجاد می‌شود. بر اثر پایین رفتن سطح آب در اطراف چاه ، جریان طبیعی آب زیرزمینی تغییر می‌کند و آب اطراف و نقاط دورتر با سرعتی بیشتر به سمت چاه جریان می‌یابد. گسترش و عمق مخروط افت به دبی و مدت زمان پمپاژ و مشخصات هیدرودینامیکی سفره آب بستگی دارد. با گذشت زمان سرعت گسترش و عمیق شدن مخروط افت کاهش می‌یابد. در هر زمان منطقه‌ای از اطراف چاه تحت تاثیر پمپاژ قرار می‌گیرد، که به آن منطقه یا دایره تاثیر و شعاع آن را شعاع تاثیر می‌گویند.

با توجه به مشخصات هیدرولیکی سفره آب و مقدار دبی آب استخراجی از چاه ، ممکن است پس از مدتی که از آغاز پمپاژ گذشت، سطح پایین رونده آب درون چاه ثابت شود. در این حالت سطح آب درون چاه را «سطح دینامیک» می‌گویند. بر طبق تعریف افت کلی عبارت از فاصله قائم بین سطح استیابی اولیه و کف مخروط افت تثبیت شده‌است. در صورتی می‌توان از یک چاه بطور دائم بهره‌ برداری کرد که با توجه به نوع زمین و مقدار استخراج آب ، عمق چاه طوری اتتخاب شود که سطح آب زیرزمینی هیچگاه از ته چاه پایینتر نرود. گسترش افقی مخروط افت می‌تواند تا 10 برابر عمق چاه یابیشتر نیز بشود. ایجاد مخروط افت گسترده می‌تواند نشست زمین را به همراه داشته باشد.

پمپاژ منظم آب از یک چاه با دبی ثابت و انجام برخی اندازه ‌گیریهای همزمان ، قادر است اطلاعات ذیقیمتی از وضعیت آب زیرزمینی و ضرایب هیدرودینامیکی سفره آب بدست دهد. ساده‌ترین این اندازه‌ گیریها تعیین میزان آبدهی است، که عبارت از مقدار آب استخراجی در واحد زمان است. در صورتی که مقدار پایین رفتن سطح استیابی را در فواصل زمانی اندازه بگیریم، زمانی خواهد رسید که سطح استیابی تقریبا ثابت می‌شود. در این حالت مقدار آب ورودی به چاه برابر مقدار آب پمپاژ شده است. در اینجا نسبت دبی پمپاژ به افت حاصل از آن ، برآوردی از ظرفیت ویژه است که معیاری برای مقایسه قدرت آبدهی دو یا چند چاه است. مقدار ظرفیت ویژه وابسته به قابلیت انتقال است.

آزمایش پمپاژ معمولا در چند مرحله انجام می‌شود و در هر مرحله پمپاژ با دبی معین ، آن اندازه ادامه می‌یابد تا سطح آب در چاه ثابت شود، سپس این عمل با دبی بیشتر تکرار می‌شود و در هر مرحله مقدار افت کلی تعیین می‌شود. از این اطلاعات می‌توان جهت محاسبه آبدهی مجاز استفاده کرد. در شرایطی که پس از پاپان پمپاژ سطح استیابی به‌جای اول خود باز نگردد. مصرف پمپاژ بیش از حد است. از یک سفره آب باید آن اندازه برداشت نمود که موجب افت دائمی سطح استیابی شود. در غیر این صورت ممکن است مخارج استخراج آب از حد قابل قبول فراتر برود. ضرایب هیدرودینامیکی ، که معمولا توسط بررسی نحوه ورود آب به چاه و آزمایش پمپاژ تعیین می‌شود، کاربردهای زیادی در بررسیهای اکتشافی آب زیرزمینی و نحوه بهره‌ برداری از آن دارد.
مهمترین کاربردهای ضریب هیدرودینامیک
تعیین فاصله مجاز چاهها و قناتها از یکدیگر
تعیین اثر پمپاژ چاههای مجاور به روی یکدیگر در زمان بهره ‌برداری
برنامه‌ریزی برای بهره ‌برداری از آب چاهها برای مصارف مختلف
تعیین اثر ساختهای زمین شناسی بر روی افت آب در چاهها
رسم منحنیهای هم افت در اطراف چاههای پمپاژ شده
تعیین حجم کل آبی که زمین می‌تواند برای مدت چندین سال برای امور مختلف تامین کند.
تعیین میزان آب نفوذ کرده به داخل زمین
بیلان آب
آخرین مرحله در مطالعه آبهای زیرزمینی برقراری معادله «بیلان آب» یا تعادل هیدرولوژیکی در حوضه مورد مطالعه است. بیلان آب از مفاهیم اساسی در هیدرولوژی است و با تعیین مقادیر کمی اجزا آن می‌توان تاثیر دخالت انسان را در چرخه طبیعی آب و همچنین نحوه صحیح بهره ‌برداری از منابع آب ، روشن کرد. برای آنکه منابع آب زیرزمینی به طور نامحدود قابل بهره‌برداری باشد. باید بین تمام آبهای ورودی به حوضه و آبهای خروجی از آن تعادل هیدرولوژیکی وجود داشته‌باشد. از یک سفره مقدار معینی آب می‌توان استخراج کرد که آبدهی مجاز نام دارد. «آبدهی مجاز» مقدار آبی است که می‌توان سالیانه از یک سفره آب زیرزمینی برداشت نمود بدون آنکه نتیجه نامطلوبی از نظر تامین آب به بار آید.

متخصصان آبهای زیرزمینی برای تعیین مقدار آب زیرزمینی قابل بهره ‌برداری سالیانه یک منطقه ابتدا باید بیلان آب منطقه ، یعنی شرایط تعادل هیدرولوژیکی آن را بدست آورند. این عمل را می‌توان با تعیین مقدار بارش سالیانه در حوضه آبریز و کسر مقادیری که به صورت تبخیر یا تعرق و یا بوسیله آبهای جاری از منطقه خارج می‌شود و مقدار آبهایی که به داخل زمین نفوذ کرده‌اند، بدست آورد. این محاسبه را می‌توان به صورتی دیگر از جمله با بررسی تغییرات سطح آب در چاههای موجود در منطقه نیز انجام داد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
cheap essay writer
سه شنبه 29 خرداد 1397 05:51 ق.ظ
May I simply say what a comfort to discover somebody that truly knows what they're
talking about over the internet. You certainly know
how to bring an issue to light and make it important.
More and more people ought to read this and understand this side of
your story. I was surprised you're not more popular because you surely possess the gift.
tructiepbongda
سه شنبه 29 خرداد 1397 03:25 ق.ظ
You can even replace your selected MP3 music with these to make sure that if you live concerning the gym, you'll be able
to still understand interesting points in the book or listen for the docs from perform you
should examine. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the name of White House in 1901. You need a special connector typically termed as a Fire wire or best known being an IEEE 1394 high band connector.
Domenico
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:16 ق.ظ
I ould not resist commenting. Ꮤell ѡritten!
Replica Oakleys
چهارشنبه 23 خرداد 1397 12:15 ق.ظ
fake oakley sunglasses Replica Oakleys a aaaaa 90983
pascale
سه شنبه 22 خرداد 1397 05:23 ب.ظ
Wow, that's wht I was searching for, what a stuff! prеsent һere ɑt this weblog, thanks
admin of this web paցe.
개츠비카지노
سه شنبه 22 خرداد 1397 09:43 ق.ظ
It will also give you a good plan regardless of whether you are at ease with the way in which their system works.
Inside bets are then subdivided depending on the quantity of
bets they cover. Most of these top online casino bonuses are for anyone individuals who have played their way into the games for a few time.
http://lichthidauworldcup.com/
دوشنبه 21 خرداد 1397 05:59 ب.ظ
As a result of their work, Positive View's events have received coverage from the
3 global television networks and have already been streamed for online
viewing. These guides allow you to practice when you are ready and have the time for it to do so.
Painting can be an authentic gift due to the durability and
utility.
sexy girl
شنبه 19 خرداد 1397 12:21 ب.ظ
Now that you know about video editing as well as the what you
require you are to begin the journey of amateur filmmaker to
professional director. These guides permit you to practice when you are prepared and still have the time and energy to do so.
Instead of enjoying karaoke parties, you'll be able
to always consider the music and create your own personal song, by
plugging it into the TV sets.
http://w88vvn.com
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:05 ق.ظ
Free PC choices to Recycle and Phatmatik Pro:Loopdrive3 VSTABS.

Cherry blossom tattoos represent various things in different cultures.
The plastic's name is frequently abbreviated to CR-39,
standing for Columbia Resin, and it is less than 50 % the load of glass, which supplanted quartz inside
early twentieth century.
ms3388.com
دوشنبه 14 خرداد 1397 06:14 ب.ظ
The process begins in the uncomplicated activity of an account option. Cherry
blossom tattoos represent various things in different cultures.
The plastic's name is usually abbreviated to CR-39,
standing for Columbia Resin, and it is not even half the weight of
glass, which supplanted quartz within the early twentieth
century.
essay writer
یکشنبه 13 خرداد 1397 09:38 ق.ظ
Awesome article.
Melissa
سه شنبه 8 خرداد 1397 06:13 ب.ظ
Ignatius Piazza, the Millionaire Patriot, wants you to see one
of the most awe inspiring reality show series ever, called Front Sight Challenge.
There these folks were, anticipating their forthcoming experience and joyously
reliving the very last one -- Peter, Susan, Edmund, and Lucy, within the
guises of actors William Moseley (now a dashing 20-year-old), Anna Popplewell (a newly minted Oxford freshman), Skandar Keynes (with vocal octaves further when he was
15), and Georgie Henley (approaching teenhood, a great six inches taller than we last saw her).
Now you've taken that all-important initial step and so are reading this report about online games
and social media, you might be inside unique and privideged position for being amongst several pioneering entreprenuers
who may have learned about this and so are taking affirmative action.
Wholesale nfl jerseys
سه شنبه 8 خرداد 1397 10:26 ق.ظ
Manning set a record for pass completions in a Super Bowl with his 33rd
in the fourth quarter, but Denver never mounted a threat.

wholesale jerseys from china 19374
услуги разнорабочих
سه شنبه 8 خرداد 1397 03:16 ق.ظ
If you want to obtain much from this paragraph then you have to apply such techniques to your won website.
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:55 ب.ظ

Really many of superb material.
cialis price thailand cialis flussig buy original cialis american pharmacy cialis look here cialis cheap canada cialis 20mg buying cialis on internet prices for cialis 50mg cialis generic availability does cialis cause gout
saça sakız yapışması
یکشنبه 6 خرداد 1397 10:46 ب.ظ
hello!,I really like your writing so so much!
proportion we keep in touch extra approximately your article on AOL?
I need an expert in this house to resolve my problem. Maybe that's you!
Having a look ahead to peer you.
разнорабочий
یکشنبه 6 خرداد 1397 01:38 ب.ظ
You should be a part of a contest for one of the most useful sites on the web.
I am going to recommend this blog!
cialis cheapest online prices
یکشنبه 6 خرداد 1397 12:11 ب.ظ
In fact no matter if someone doesn't know afterward its up to other viewers that they will assist, so here it happens.
услуги разнорабочих
شنبه 5 خرداد 1397 09:26 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've visited your blog before
but after going through a few of the posts I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be
book-marking it and checking back frequently!
киев
شنبه 5 خرداد 1397 08:31 ق.ظ
If some one desires expert view on the topic of running a blog after that i propose him/her to visit this weblog, Keep
up the good work.
small led display
شنبه 5 خرداد 1397 05:44 ق.ظ
What i don't understood is if truth be told how you are not actually a lot more neatly-appreciated than you might be right
now. You are very intelligent. You already know therefore significantly in the case of this subject,
made me in my opinion believe it from so many numerous angles.
Its like men and women aren't fascinated unless it's one thing to accomplish with Lady gaga!
Your own stuffs excellent. At all times deal with it up!
fake oakley sunglasses
سه شنبه 1 خرداد 1397 11:44 ق.ظ
cheap oakley sunglasses 56181 fake oakley sunglasses
iphone 8 plus case
سه شنبه 1 خرداد 1397 02:29 ق.ظ
You can certainly see your enthusiasm within the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers such as you
who are not afraid to say how they believe. At all times go after your
heart.
wholesale nfl jerseys
سه شنبه 1 خرداد 1397 01:53 ق.ظ
My brother recommended I might like this blog. He was totally right.
This post truly made my day. You cann't imagine simply how much
time I had spent for this information! Thanks!
Agen Judi Casino Baccarat Terpercaya
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 02:49 ب.ظ
This is really interesting, You are an excessively professional blogger.
I've joined your rss feed and look ahead
to in search of more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks
essay writing service
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 11:45 ب.ظ
I'm not sure where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning much more
or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info
for my mission.
buy cialis
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 06:35 ب.ظ
cheap cialis [url=https://www.cheapviagratab.com/]buy
cialis[/url] hivlqvf92443
iPhone Cases
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 03:38 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
lichthidauworldcup.com
شنبه 29 اردیبهشت 1397 12:57 ق.ظ
If you are visiting another city and discover that you have a good show in this city,
you can't investigate different lenders for that box office, stand in a
line and get the tickets. Warrior bands moved south and east towards the rich pickings in the peoples whom they had traded with.
These art reproductions of paintings printed on canvas sheets
or paper and after that framed and hung on walls.
Toni
جمعه 28 اردیبهشت 1397 03:38 ب.ظ
That iss really interesting, You are an overly
skilled blogger. I've joined your rss feed and looik forward
to lookking for extra of your great post. Additionally, I have shared your site
inn my social networks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها

آذربایجان‌شرقی، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور در زمینه گیاهان دارویی است..........سه شنبه 18 اردیبهشت 1397

اسناد خزانه اسلامی چیست؟ ..........سه شنبه 16 آبان 1396

بحران آب را جدی بگیریم..........جمعه 12 آبان 1396

انواع قرار داد------------روش قرارداد بر اساس فهرست بها..........سه شنبه 9 آبان 1396

آبیاری تحت فشار..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر توری..........دوشنبه 3 آبان 1395

لیست قیمت ها..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر شن..........دوشنبه 3 آبان 1395

هیدروسیكلون..........دوشنبه 3 آبان 1395

تانک کود..........دوشنبه 3 آبان 1395

دفترچه طرح آبیاری موضعی - نمونه..........شنبه 1 آبان 1395

معرفی کتاب: آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار..........جمعه 30 مهر 1395

Drip irrigation..........جمعه 30 مهر 1395

نقشه برداری..........پنجشنبه 11 شهریور 1395

کاریکاتور روز ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

پاورپوینت آبیاری تحت فشار ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

سیستمهای آبیاری تحت فشار..........سه شنبه 9 شهریور 1395

کمی با آبیاری تحت فشار .............سه شنبه 9 شهریور 1395

روشهای عمده بهره‌ برداری مصنوعی از آب زیرزمینی ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

آمادگی همکاری..........یکشنبه 7 شهریور 1395

همه پستها