تبلیغات
آب و خاک - روشهای عمده بهره‌ برداری مصنوعی از آب زیرزمینی

چاه
چاه سوراخ قایمی است که از سطح زمین تا داخل منطقه اشباع آب زیرزمینی حفر می‌گردد و به تدریج آب زیرزمینی در آن جمع می‌شود. بیرون آوردن آب از چاه یا بطور مصنوعی و با استفاده از تلمبه‌های دستی یا موتوری صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقط دنیا متداول است. حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه‌ای و در سنگها عمدتا به روش دورانی صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقاط دنیا متداول است.

حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه‌ای و در سنگها عمدتا به‌روش دورانی صورت می‌گیرد. قطر چاه‌ها بسته به نیاز از 15 سانتی متر به بالا انتخاب می‌شود. در اطراف چاه‌های اکتشافی اصلی اغلب چاههایی نیز با قطر کمتر حفر می‌شود که «پیزومتر» نام دارد. از پیزومترها برای اندازه ‌گیری تغییرات سطح استیابی یا پیزومتریک استفاده می‌شود. برای جلوگیری از ریزش و مسدود شدن چاه ، در داخل آن لوله محافظ کار گذاشته می‌شود. لوله محافظ از سطح زمین تا یکی دو متر زیر سطح استیابی برون منفذ است.

لوله‌هایی که در مقابل سفره‌های آبدار قابل بهره ‌برداری قرار دارند مشبک‌اند. در زمینهای سست و ریزشی ، همزمان با پیشرفت عملیات حفاری ، لوله‌ای محافظ به داخل چاه رانده می‌شود. معمولا در فاصله بین لوله محافظ مشبک و دیواره چاه را با شن و ریگ پر می‌کند تا عمل انتقال آب از سفره آبدار به داخل چاه با سهولت بیشتری صورت گیرد.
در چاههای آبی که به روش ضربه‌ای حفر شده‌اند، به دلیل نبودن گل حفاری در داخل چاه‌ها ، عملیات ژیوفیزیکی انجام نمی‌شود. اجرای چاهنگاری در چاههایی که به روش دورانی حفر شده‌اند امکان پذیر است و توسط آن می‌توان اطلاعات ذیقیمتی از بخشهای آبدار زیر سطح زمین بدست آورد.

قنات
عبارتست از یک سوراخ افقی ، با شیب کمی به سمت خارج تا مسافتهای طولانی در دل زمین حفر می‌شود تا به سفره آب زیرزمینی رسیده و در آن پیشروی نماید. این مسیر افقی معمولا توسط چاههای قائم متعددی به سطح زمین متصل می‌شود. از این چاهها مصالح حفاری شده به خارج هدایت شده و ضمن ایجاد امکان پیشروی سریعتر ، موادی نیز انجام شود. در کف قنات معمولا با قرار دادن ناوه‌ها سفالی ، یا مصالح دیگر ، از نفوذ مجدد آبها ، ضمن حرکتشان به خارج ، جلوگیری می‌شود.

پیزومتر
پیزومتر چاهی است به قطر 10 تا 20 سانتیمتر که در داخل آن جدار فلزی یا پلاستیکی به قطر 5 تا 15 سانتیمتر قرار داده شده ‌است. حفر و تجهیز پیزومترها مشابه دیگر چاههاست و از آنها به دلیل مخارج کمترشان بیشتر و در مرحله اکتشاف استفاده می‌شود. مقدار پیزومترها معمولا در کنار چاههای اصلی معمولا 2 تا 5 حلقه است که عموما در جهت کلی جریان آب زیرزمینی منطقه نسبت به چاه قرار می‌گیرند. فواصل پیزومترها تا چاه اصلی بین 20 تا 500 متر است. در مواردی نیز پیزومرهای عمیقی را به طور منفرد و جهت بررسی وضعیت آب و احتمالا انجام آزمایش پمپاژ حفر می‌نمایند.
ویژگیهای هیدرودینامیکی سفره آب
آب شناسان با بررسی نحوه ورود آب زیرزمینی به چاه ، به روشهای مختلف ، مخصوصا با استفاده از آزمایش پمپاژ و اندازه‌گیری پایین رفتن سطح آب ، برخی از مهمترین ویژگیهای سفره آب را تعیین می‌کنند. این ویژگیها که به ضرایت هیدرودینامیکی سفره آب موسوم‌اند اطلاعات ذیقیمتی در مورد آب زیرزمینی بدست می‌دهند.
مهمترین ضرایب هیدرودینامیکی سفره آب عبارتند از :
آبدهی ویژه : مصرف مقدار آبی است که بر اثر نیروی ثقل می‌تواند از لایه آبدار خارج شود.
ضریب ذخیره : رابطه بین پایین رفتن سطح استیابی با برداشت آب از سفره را مشخص می‌کند.
آبدهی مجاز : حداکثر مقدار برداشت سالیانه آب را که نتیجه نامطلوب به همراه ندارد، مشخص می‌کند.
ضریب نفوذپذیری : توانایی محیط را برای عبور دادن آب مشخص می‌سازد.
ضریب قابلیت انتقال : توانایی ستونی به ارتفاع ضخامت سفره آب و در عوض واحد را در انتقال آب نشان می‌دهد.
پمپاژ
با آغاز پمپاژ و استخراج آب از چاه ، سطح آب زیرزمینی یا پیزومتریک ، در اطراف چاه به تدریج پایین می‌رود و فرورفتگی مخروطی شکلی ایجاد می‌شود. بر اثر پایین رفتن سطح آب در اطراف چاه ، جریان طبیعی آب زیرزمینی تغییر می‌کند و آب اطراف و نقاط دورتر با سرعتی بیشتر به سمت چاه جریان می‌یابد. گسترش و عمق مخروط افت به دبی و مدت زمان پمپاژ و مشخصات هیدرودینامیکی سفره آب بستگی دارد. با گذشت زمان سرعت گسترش و عمیق شدن مخروط افت کاهش می‌یابد. در هر زمان منطقه‌ای از اطراف چاه تحت تاثیر پمپاژ قرار می‌گیرد، که به آن منطقه یا دایره تاثیر و شعاع آن را شعاع تاثیر می‌گویند.

با توجه به مشخصات هیدرولیکی سفره آب و مقدار دبی آب استخراجی از چاه ، ممکن است پس از مدتی که از آغاز پمپاژ گذشت، سطح پایین رونده آب درون چاه ثابت شود. در این حالت سطح آب درون چاه را «سطح دینامیک» می‌گویند. بر طبق تعریف افت کلی عبارت از فاصله قائم بین سطح استیابی اولیه و کف مخروط افت تثبیت شده‌است. در صورتی می‌توان از یک چاه بطور دائم بهره‌ برداری کرد که با توجه به نوع زمین و مقدار استخراج آب ، عمق چاه طوری اتتخاب شود که سطح آب زیرزمینی هیچگاه از ته چاه پایینتر نرود. گسترش افقی مخروط افت می‌تواند تا 10 برابر عمق چاه یابیشتر نیز بشود. ایجاد مخروط افت گسترده می‌تواند نشست زمین را به همراه داشته باشد.

پمپاژ منظم آب از یک چاه با دبی ثابت و انجام برخی اندازه ‌گیریهای همزمان ، قادر است اطلاعات ذیقیمتی از وضعیت آب زیرزمینی و ضرایب هیدرودینامیکی سفره آب بدست دهد. ساده‌ترین این اندازه‌ گیریها تعیین میزان آبدهی است، که عبارت از مقدار آب استخراجی در واحد زمان است. در صورتی که مقدار پایین رفتن سطح استیابی را در فواصل زمانی اندازه بگیریم، زمانی خواهد رسید که سطح استیابی تقریبا ثابت می‌شود. در این حالت مقدار آب ورودی به چاه برابر مقدار آب پمپاژ شده است. در اینجا نسبت دبی پمپاژ به افت حاصل از آن ، برآوردی از ظرفیت ویژه است که معیاری برای مقایسه قدرت آبدهی دو یا چند چاه است. مقدار ظرفیت ویژه وابسته به قابلیت انتقال است.

آزمایش پمپاژ معمولا در چند مرحله انجام می‌شود و در هر مرحله پمپاژ با دبی معین ، آن اندازه ادامه می‌یابد تا سطح آب در چاه ثابت شود، سپس این عمل با دبی بیشتر تکرار می‌شود و در هر مرحله مقدار افت کلی تعیین می‌شود. از این اطلاعات می‌توان جهت محاسبه آبدهی مجاز استفاده کرد. در شرایطی که پس از پاپان پمپاژ سطح استیابی به‌جای اول خود باز نگردد. مصرف پمپاژ بیش از حد است. از یک سفره آب باید آن اندازه برداشت نمود که موجب افت دائمی سطح استیابی شود. در غیر این صورت ممکن است مخارج استخراج آب از حد قابل قبول فراتر برود. ضرایب هیدرودینامیکی ، که معمولا توسط بررسی نحوه ورود آب به چاه و آزمایش پمپاژ تعیین می‌شود، کاربردهای زیادی در بررسیهای اکتشافی آب زیرزمینی و نحوه بهره‌ برداری از آن دارد.
مهمترین کاربردهای ضریب هیدرودینامیک
تعیین فاصله مجاز چاهها و قناتها از یکدیگر
تعیین اثر پمپاژ چاههای مجاور به روی یکدیگر در زمان بهره ‌برداری
برنامه‌ریزی برای بهره ‌برداری از آب چاهها برای مصارف مختلف
تعیین اثر ساختهای زمین شناسی بر روی افت آب در چاهها
رسم منحنیهای هم افت در اطراف چاههای پمپاژ شده
تعیین حجم کل آبی که زمین می‌تواند برای مدت چندین سال برای امور مختلف تامین کند.
تعیین میزان آب نفوذ کرده به داخل زمین
بیلان آب
آخرین مرحله در مطالعه آبهای زیرزمینی برقراری معادله «بیلان آب» یا تعادل هیدرولوژیکی در حوضه مورد مطالعه است. بیلان آب از مفاهیم اساسی در هیدرولوژی است و با تعیین مقادیر کمی اجزا آن می‌توان تاثیر دخالت انسان را در چرخه طبیعی آب و همچنین نحوه صحیح بهره ‌برداری از منابع آب ، روشن کرد. برای آنکه منابع آب زیرزمینی به طور نامحدود قابل بهره‌برداری باشد. باید بین تمام آبهای ورودی به حوضه و آبهای خروجی از آن تعادل هیدرولوژیکی وجود داشته‌باشد. از یک سفره مقدار معینی آب می‌توان استخراج کرد که آبدهی مجاز نام دارد. «آبدهی مجاز» مقدار آبی است که می‌توان سالیانه از یک سفره آب زیرزمینی برداشت نمود بدون آنکه نتیجه نامطلوبی از نظر تامین آب به بار آید.

متخصصان آبهای زیرزمینی برای تعیین مقدار آب زیرزمینی قابل بهره ‌برداری سالیانه یک منطقه ابتدا باید بیلان آب منطقه ، یعنی شرایط تعادل هیدرولوژیکی آن را بدست آورند. این عمل را می‌توان با تعیین مقدار بارش سالیانه در حوضه آبریز و کسر مقادیری که به صورت تبخیر یا تعرق و یا بوسیله آبهای جاری از منطقه خارج می‌شود و مقدار آبهایی که به داخل زمین نفوذ کرده‌اند، بدست آورد. این محاسبه را می‌توان به صورتی دیگر از جمله با بررسی تغییرات سطح آب در چاههای موجود در منطقه نیز انجام داد.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
equals-d.blogspot.com
جمعه 1 شهریور 1398 07:52 ق.ظ
Thanks to my father who informed me about this
web site, this web site is truly amazing.
giay truot patin 2 hang banh
جمعه 1 شهریور 1398 06:59 ق.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all folks you really know what
you're speaking about! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my site =).
We could have a hyperlink exchange contract among us
web
جمعه 1 شهریور 1398 05:03 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your site.
You have some really good articles and I think I
would be a good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an email if interested. Many thanks!
Erick
جمعه 1 شهریور 1398 03:09 ق.ظ
What's up, its fastidious article regarding media print, we all
be aware of media is a impressive source of information.
Damien
جمعه 1 شهریور 1398 01:41 ق.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed
account your blog posts. Any way I will be subscribing to
your feeds and even I achievement you access consistently quickly.
http://divastyle.co/members/syria04swim/activity/57338/
kaufen-viagra-professional.lo.gs
جمعه 1 شهریور 1398 12:58 ق.ظ
Hey very nice blog!
Kari
پنجشنبه 31 مرداد 1398 11:03 ب.ظ
Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it
;) I will return yet again since i have book-marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich
and continue to help others. http://95.79.54.44/wiki/index.php?title=Fantastic_College_or_university_Ideas_That_Will_Help_You
mua Giay truot patin o Tphcm
پنجشنبه 31 مرداد 1398 09:55 ب.ظ
Hey excellent website! Does running a blog such as this take a massive amount
work? I've virtually no undersganding off programming but I was oping to start my own blog soon. Anyhow, if you have anny idews or techniques for new blog owners please share.
I know this is off subject however I simply wanted to ask.

Appreciate it!
Lawerence
پنجشنبه 31 مرداد 1398 09:49 ب.ظ
Thank you for every other informative website.
The place else may I get that type of info written in such an ideal way?
I've a project that I'm simply now running on, and I have been on the
look out for such info. http://95.79.54.44/wiki/index.php?title=Skilled_Recommendations_That_Can_Help_You_Become_successful_With_Blogging
https://bolazeus.hatenablog.com
پنجشنبه 31 مرداد 1398 09:24 ب.ظ
I am no longer positive the place you are getting your information, but good topic.
I must spend a while finding out much more or figuring out more.
Thanks for wonderful info I used to be on the lookout for
this information for my mission.
Willa
پنجشنبه 31 مرداد 1398 09:09 ب.ظ
It's an awesome paragraph for all the web visitors; they will
take advantage from it I am sure. http://web.niudaiw.com/comment/html/?327669.html
Elizabet
پنجشنبه 31 مرداد 1398 08:55 ب.ظ
Wow, that's what I was looking for, what a material!

present here at this web site, thanks admin of this web page.
http://www.tongji.org/members/meat2sponge/activity/1855216/
Demetra
پنجشنبه 31 مرداد 1398 08:09 ب.ظ
Heya terrific website! Does running a blog like this require a lot of work?
I've absolutely no knowledge of coding however I was hoping to start my own blog in the near future.
Anyways, if you have any ideas or tips for new blog
owners please share. I know this is off topic nevertheless I
simply needed to ask. Thanks a lot! http://www.article.org.in/article.php?id=292500
Ghost Recon Credits
پنجشنبه 31 مرداد 1398 06:55 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out much.

I'm hoping to give something back and aid others such as you helped me.
orkiestra na wesele
پنجشنبه 31 مرداد 1398 05:05 ب.ظ
Taiwanese couple after marriage ceremony ceremony.
Loyd
پنجشنبه 31 مرداد 1398 03:52 ب.ظ
I must thank you for the efforts you've put in writing this site.
I'm hoping to view the same high-grade content from you
in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now ;) http://www.d1t.com/story.php?title=how-to-avoid-the-problems-of-diabetes-mellitus
Quinton
پنجشنبه 31 مرداد 1398 02:17 ب.ظ
My brother recommended I might like this website. He was totally right.

This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

http://ziza.es/user/centburn22/
types of accessories
پنجشنبه 31 مرداد 1398 02:09 ب.ظ
Hello there I am so happy I found your site, I really found you by mistake,
while I was researching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say
kudos for a tremendous post and a all round interesting blog (I
also love the theme/design), I don't have time to read it
all at the moment but I have book-marked it and also included
your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read more, Please do keep up the fantastic work.
Rosaura
پنجشنبه 31 مرداد 1398 02:04 ب.ظ
My brother recommended I would possibly like this web site.

He was entirely right. This publish truly made my day.
You cann't believe simply how much time I had spent for this info!

Thank you! http://xorazm.net/user/racingiraq69/
Fredericka
پنجشنبه 31 مرداد 1398 12:25 ب.ظ
I'll right away clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.
Do you have any? Kindly let me recognise in order that I may subscribe.
Thanks. http://www.eventproductions.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1443779
Adela
پنجشنبه 31 مرداد 1398 11:12 ق.ظ
Right here is the perfect blog for anyone who wishes
to find out about this topic. You know so much its almost hard to
argue with you (not that I actually would want
to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for a long time.
Excellent stuff, just great! http://rebookmarks.xyz/story.php?title=responding-to-all-forms-of-diabetes-and-associated-troubles
Instagram followers
پنجشنبه 31 مرداد 1398 10:24 ق.ظ
This post is truly a good one it helps new web viewers, who
are wishing in favor of blogging.
buy cialis online
پنجشنبه 31 مرداد 1398 09:54 ق.ظ
Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know
a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the
same results.
Andres
پنجشنبه 31 مرداد 1398 08:53 ق.ظ
Great article, exactly what I was looking for. http://10lance.com/story.php?title=get-a-hold-in-your-stress-and-anxiety-signs-or-symptoms
Jetta
پنجشنبه 31 مرداد 1398 08:41 ق.ظ
When someone writes an piece of writing he/she keeps the idea of a
user in his/her mind that how a user can understand it.
So that's why this piece of writing is outstdanding.
Thanks! http://oblosvita.com/user/julytemper96/
giày trượT patin cũ
پنجشنبه 31 مرداد 1398 08:21 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd care to find out some additional information.
Adrienne
پنجشنبه 31 مرداد 1398 07:39 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to
“return the favor”.I'm trying to find things to enhance my web
site!I suppose its ok to use a few of your ideas!! http://www.sicipiscine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=248115
Mariel
پنجشنبه 31 مرداد 1398 07:34 ق.ظ
My brother recommended I might like this website. He
used to be entirely right. This submit actually made my day.
You cann't believe just how a lot time I had spent for this information! Thank you!
https://chandigarhcity.org/index.php?page=user&action=pub_profile&id=35051
Giá đôI GiàY TrượT Patin
پنجشنبه 31 مرداد 1398 05:31 ق.ظ
I've been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of hiuse .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.

Studying thhis information So i'm satisfied to exhibit that
I have a very good uncanny feeling I found out just what I needed.
I such a lot indisputably will make sure too do not omit this web site
and give it a glance on a continuing basis.
Martin
پنجشنبه 31 مرداد 1398 12:48 ق.ظ
I have to thank you for the efforts you've put in penning this blog.
I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.

In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now ;) https://googlebookmarking.com/story.php?id=198056
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها

کلینیک تخصصی کسب و کار (مکنا)..........چهارشنبه 1 خرداد 1398

فهرست بهای 1398..........پنجشنبه 8 فروردین 1398

مسابقات کمانگیری روی اسب - تبریز - جام سرداران شهید آذربایجان ..........شنبه 6 بهمن 1397

یاشیل باغبان سهند..........شنبه 6 بهمن 1397

افت 40 تا 50 سانتی‌متری دشت‌‌های استان..........چهارشنبه 26 دی 1397

تجلیل معاون وزیر آموزش و پرورش از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی..........چهارشنبه 19 دی 1397

1457 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های احیای دریاچه ارومیه به استان ابلاغ شد..........یکشنبه 13 آبان 1397

کاریکاتور های کم آبی.............جمعه 26 مرداد 1397

آذربایجان‌شرقی، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور در زمینه گیاهان دارویی است..........سه شنبه 18 اردیبهشت 1397

اسناد خزانه اسلامی چیست؟ ..........سه شنبه 16 آبان 1396

بحران آب را جدی بگیریم..........جمعه 12 آبان 1396

انواع قرار داد------------روش قرارداد بر اساس فهرست بها..........سه شنبه 9 آبان 1396

آبیاری تحت فشار..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر توری..........دوشنبه 3 آبان 1395

لیست قیمت ها..........دوشنبه 3 آبان 1395

فیلتر شن..........دوشنبه 3 آبان 1395

هیدروسیكلون..........دوشنبه 3 آبان 1395

تانک کود..........دوشنبه 3 آبان 1395

دفترچه طرح آبیاری موضعی - نمونه..........شنبه 1 آبان 1395

معرفی کتاب: آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار..........جمعه 30 مهر 1395

همه پستها